- Διαφήμιση -

Πάρκα τσέπης” στην Αθήνα

«Τα “Pocket Parks” είναι μια επι­τυ­χη­μέ­νη διε­θνής πρα­κτι­κή που εσχά­τως υιο­θέ­τη­σε και ο δήμος της Αθή­νας. Δεδο­μέ­νης της αστι­κής πύκνω­σης, της κοι­νω­νι­κής απο­μό­νω­σης, της ανά­γκης να κατα­πο­λε­μη­θεί η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και μέσα από τη γεω­γρα­φι­κή δια­μόρ­φω­ση των πόλε­ων αρκε­τοί πολε­ο­δό­μοι ενθαρ­ρύ­νουν την ανά­πτυ­κη τέτοιων επεμβάσεων.
Στην Ανω Κυψέ­λη στην συμ­βο­λή των οδών Ευδο­κί­ας και Καρ­τε­ρί­ας, στον Κολω­νό στη συμ­βο­λή των οδών Κιλ­κίς και Αλαμάνας,στο Παγκρά­τι έχουν δημιουρ­γη­θεί “πάρ­κα τσέ­πης”. Με υλι­κά φιλι­κά προς το περι­βάλ­λον, φωτο­βολ­ταϊ­κά με χαμη­λό δεί­κτη φωτει­νό­τη­τας. ανα­κυ­κλώ­σι­μα υλι­κά, αρδευ­τι­κό σύστη­μα για να ποτί­ζο­νται και είδη φυτών που συμ­βάλ­λουν στη δημιουρ­γία οικο­συ­στή­μα­τος τα “πάρ­κα τσέ­πης” δημιουρ­γούν ανά­σες στις γειτονιές.
Τα “πάρ­κα τσέ­πης” υπά­γο­νται στο πρό­γραμ­μα «Υιο­θέ­τη­σε την πόλη σου» του Δήμου Αθη­ναί­ων και πραγ­μα­το­ποιού­νται με δωρε­ές από ιδιώ­τες κατά τα διε­θνή πρότυπα

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αθή­να σήμε­ρα Athens Today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων