- Διαφήμιση -

Τον Απρίλιο ανοίγει το τζαμί της Αθήνας

Σε δύο μήνες, δηλαδή τον ερχόμενο Απρίλιο, αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση το τζαμί της Αθήνας, που κατασκευάστηκε στον πρώην Κεντρικό Σταθμό Αυτοκινήτων του Ναυτικού, στο Βοτανικό.

Όπως εξή­γη­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Θρη­σκευ­μά­των Γιώρ­γος Καλαν­τζής μιλώ­ντας στον «Ελεύ­θε­ρο Τύπο», «τις Παρα­σκευ­ές θα το λει­τουρ­γεί ο ιμά­μης, ο οποί­ος θα έχει επι­λε­γεί από το ΔΣ που έχει ορι­στεί από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και θα μπο­ρεί να δίδε­ται σε μου­σουλ­μα­νι­κές κοι­νό­τη­τες κάθε Δευ­τέ­ρα ή και Τετάρ­τη. Μόνο όσοι έχουν νόμι­μη άδεια μου­σουλ­μα­νι­κού ευκτη­ρί­ου οίκου στην Αττι­κή ή είναι μου­σουλ­μα­νι­κά θρη­σκευ­τι­κά νομι­κά πρό­σω­πα ανα­γνω­ρι­σμέ­να σύμ­φω­να με το ν. 4301/2014 θα έχουν το δικαί­ω­μα να αιτη­θούν την παρα­χώ­ρη­ση του τεμένους».

Ο ίδιος επι­ση­μαί­νει πως η έμφα­ση δίνε­ται στο κήρυγ­μα, που θα επι­τρέ­πε­ται να γίνε­ται μόνο στα ελλη­νι­κά ή κατά παρα­χώ­ρη­ση στα αγγλι­κά: «Αυτό που μας ενδια­φέ­ρει είναι το κήρυγ­μα – η προ­σευ­χή γίνε­ται στα αρα­βι­κά έτσι κι αλλιώς – να γίνε­ται στα ελλη­νι­κά ή κατά παρα­χώ­ρη­ση στα αγγλι­κά, δηλα­δή στη linguafranca της επο­χής μας».

Το ισλα­μι­κό τέμε­νος θα λει­τουρ­γεί όλες τις ώρες και τις ημέ­ρες, μισή ώρα πριν και μισή ώρα μετά την ώρα της προ­σευ­χής, ενώ κατά την διάρ­κεια του Ραμα­ζα­νί­ου και της εορ­τής της Θυσί­ας του Αβρα­άμ θα λει­τουρ­γεί επί 24ώρου βάσεως.

 

Πηγή http://www.newside.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων