- Διαφήμιση -

Μετά το Πάσχα θα λειτουργήσει το τζαμί της Αθήνας

Ο Ζακί Μοχάμετ αναμένεται να είναι ο πρώτος ιμάμης της Αθήνας – Η έναρξη λειτουργίας του τεμένους θα γίνει μετά το Πάσχα, όταν θα ξεκινά το Ραμαζάνι

Στην τελι­κή φάση μπή­κε η δημιουρ­γία τουΙσλα­μι­κού Τεμέ­νους Αθη­νών στον Βοτα­νι­κό, καθώς ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των Κώστας Γαβρό­γλου, ο οποί­ος έχει υπο­γρά­ψει την από­φα­ση για τη σύστα­ση διοι­κού­σας επι­τρο­πής του τεμέ­νους και τους κανό­νες λει­τουρ­γί­ας του, έχει στα χέρια του την πρό­τα­ση της επι­τρο­πής για τον πρώ­το ιμά­μη της Αθήνας.

Ο πρώ­τος ιμά­μης της Αθή­νας ανα­μέ­νε­ται να είναι σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο Ζακί Μοχά­μετ μαρο­κι­νός, Ελλη­νας υπή­κο­ος. Στο όνο­μα αυτό για τον πρώ­το ιμά­μη του ισλα­μι­κού τεμέ­νους έχει κατα­λή­ξει η διοι­κού­σα επι­τρο­πή του τεμέ­νους το οποίο ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σει αμέ­σως μετά το Πάσχα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες εκκρε­μεί ο διο­ρι­σμός του που ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρά­ψει ο κ. Γαβρό­γλου ενώ ο Ζακί Μοχά­μετ σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες φαί­νε­ται οτι χαί­ρει της απο­δο­χής μεγά­λης μερί­δας Αράβων.

Εκτι­μά­ται, πάντως, ότι η έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας του τεμέ­νους θα γίνει αμέ­σως μετά το Πάσχα, όταν θα ξεκι­νά­ει το Ραμα­ζά­νι. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, όπως ορί­ζει η από­φα­ση του υπουρ­γού Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας του τεμέ­νους είναι «όλες τις ώρες και τις ημέ­ρες, μισή ώρα πριν από την ώρα τέλε­σης από τον ιμά­μη της πρώ­της προ­σευ­χής έως και μισή ώρα μετά την ώρα τέλε­σης από τον ιμά­μη της τελευ­ταί­ας προσευχής. 

Κήρυγ­μα μόνο στα ελλη­νι­κά ή κατά παρα­χώ­ρη­ση στα Αγγλικά

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας τις Παρα­σκευ­ές θα το λει­τουρ­γεί ο ιμά­μης, ο οποί­ος θα έχει επι­λε­γεί από το ΔΣ που έχει ορι­στεί από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και θα μπο­ρεί να δίδε­ται σε μου­σουλ­μα­νι­κές κοι­νό­τη­τες κάθε Δευ­τέ­ρα ή και Τετάρ­τη. Μόνο όσοι έχουν νόμι­μη άδεια μου­σουλ­μα­νι­κού ευκτη­ρί­ου οίκου στην Αττι­κή ή είναι μου­σουλ­μα­νι­κά θρη­σκευ­τι­κά νομι­κά πρό­σω­πα ανα­γνω­ρι­σμέ­να σύμ­φω­να με το ν. 4301/2014 θα έχουν το δικαί­ω­μα να αιτη­θούν την παρα­χώ­ρη­ση του τεμέ­νους .

Τo κήρυγ­μα θα επι­τρέ­πε­ται να γίνε­ται μόνο στα ελλη­νι­κά ή κατά παρα­χώ­ρη­ση στα αγγλικά .

Οι ημέ­ρες λει­τουρ­γί­ας, οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις και οι κανο­νι­σμοί που θα διέ­πουν τον χώρο λατρείας

Στην από­φα­ση που υπο­γρά­φει ο κ. Γαβρό­γλου, κάθε Παρα­σκευή το τέμε­νος δεν θα παρα­χω­ρεί­ται σε κανέ­ναν, καθώς αυτή η μέρα θεω­ρεί­ται ιερή για τους μου­σουλ­μά­νους. Τη Δευ­τέ­ρα και την Τετάρ­τη μπο­ρεί να παρα­χω­ρεί­ται σε οποιον­δή­πο­τε και αυτοί μπο­ρούν να φέρουν δικό τους ιμά­μη. Ο ιμά­μης του τεμέ­νους μπο­ρεί να κάνει κήρυγ­μα μόνο στα ελλη­νι­κά, ή κατά παρα­χώ­ρη­ση στα αγγλι­κά, ακο­λου­θώ­ντας το ευρω­παϊ­κό πρό­τυ­πο που θέλει τους μου­σουλ­μά­νους να ακούν το κήρυγ­μα στην επί­ση­μη γλώσ­σα κάθε χώρας, ενώ η προ­σευ­χή θα γίνε­ται πάντα στα αραβικά.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με από­φα­ση του υπουρ­γού Παι­δεί­ας που δημο­σιεύ­τη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως, εγκρί­θη­κε ο Κανο­νι­σμός Λει­τουρ­γί­ας του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Νομι­κού Προ­σώ­που Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου με την επω­νυ­μία «Διοι­κού­σα Επι­τρο­πή Ισλα­μι­κού Τεμέ­νους Αθη­νών», στην οποία θα μετέ­χουν συμ­βου­λευ­τι­κά και ιμά­μη­δες. Όπως τονί­ζε­ται, «ο πρό­ε­δρος, εφό­σον το κρί­νει ανα­γκαίο, μπο­ρεί να ζητή­σει στις συνε­δριά­σεις του Δ.Σ. την παρου­σία του θρη­σκευ­τι­κού λει­τουρ­γού (ιμά­μη) του Ισλα­μι­κού Τεμέ­νους Αθη­νών, καθώς και τρί­των προ­σώ­πων ή δημο­σί­ων ή ιδιω­τι­κών φορέ­ων για την παρο­χή (προ­φο­ρι­κώς ή γρα­πτώς) διευ­κρι­νί­σε­ων, επι­στη­μο­νι­κών ή θεο­λο­γι­κών συμ­βου­λών, την υπο­στή­ρι­ξη αιτη­μά­των ή την παρα­κο­λού­θη­ση των εργα­σιών του επί συγκε­κρι­μέ­νου θέμα­τος, μέχρι την εξα­σφά­λι­ση ικα­νού και κατάλ­λη­λου για τις συνε­δριά­σεις του Δ.Σ. χώρου σε ακί­νη­το, και σε κάθε περί­πτω­ση για λόγους διευ­κό­λυν­σης του έργου του, το Δ.Σ. συνε­δριά­ζει σε χώρο που παρα­χω­ρεί­ται από το υπουρ­γείο Παιδείας».

Δια­τή­ρη­ση θρη­σκευ­τι­κής ειρήνης

Σε περί­πτω­ση ανάρ­μο­στων συμπε­ρι­φο­ρών ή εγκλη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων, προ­σβο­λής των θρη­σκευ­τι­κών δικαιω­μά­των και ιδί­ως της πίστης του άλλου, υπο­κί­νη­σης θρη­σκευ­τι­κών παθών και γενι­κά δια­τά­ρα­ξης της θρη­σκευ­τι­κής ειρή­νης, πέραν των όποιων τυχόν ποι­νι­κών ευθυ­νών των υπαι­τί­ων, κατά τις γενι­κές ή ειδι­κό­τε­ρες δια­τά­ξεις των άρθρων 198 επ. Π.Κ., το Δ.Σ. μπο­ρεί να απο­φα­σί­σει τον προ­σω­ρι­νό ή και διαρ­κή απο­κλει­σμό της πρό­σβα­σης των υπευ­θύ­νων στο Ισλα­μι­κό Τέμε­νος Αθη­νών και στον περι­βάλ­λο­ντα χώρο, ιδί­ως εάν οι προ­σβο­λές αυτές έγι­ναν οργα­νω­μέ­να και ομα­δι­κά, υπο­κι­νού­με­νες από εθνι­κές, εθνο­τι­κές, θρη­σκευ­τι­κές, δογ­μα­τι­κές, προ­σω­πι­κές ή άλλες διαφορές.

Το Δ.Σ. έχει τη δυνα­τό­τη­τα να συγκρο­τεί ομά­δες εθε­λο­ντών με τη συμ­με­το­χή μου­σουλ­μά­νων νομί­μως δια­βιού­ντων στην Αττι­κή καθώς και προ­ερ­χο­μέ­νων από τις μου­σουλ­μα­νι­κές κοι­νό­τη­τές της, που επι­θυ­μούν να προ­σφέ­ρουν προ­σω­ρι­νά και άνευ ανταλ­λάγ­μα­τος τις υπη­ρε­σί­ες τους και να συν­δρά­μουν στην ομα­λή λει­τουρ­γία του Ισλα­μι­κού Τεμέ­νους Αθη­νών, ιδί­ως κατά τις περιό­δους μεγά­λων θρη­σκευ­τι­κών εορ­τών και για τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες των προ­σερ­χό­με­νων πιστών. Οι εθε­λο­ντές θα υπά­γο­νται στις οδη­γί­ες και υπο­δεί­ξεις του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου και του ιμά­μη και θα απο­μα­κρύ­νο­νται από τον χώρο αν δια­πι­στω­θεί ότι κατα­χρώ­νται της θέσης τους για εξυ­πη­ρέ­τη­ση οποιου­δή­πο­τε άλλου σκο­πού πέραν της εύρυθ­μης και ειρη­νι­κής λει­τουρ­γί­ας του τεμέ­νους και της ασφα­λούς και απρό­σκο­πτης συμ­με­το­χής των πιστών στις θρη­σκευ­τι­κές τελετές.

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων