- Διαφήμιση -

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 18χρονου στον Βοτανικό – Τον έπιασαν λίγο πριν διαφύγει στην Τουρκία

Οι καθημερινές προστριβές και καβγάδες μέσα στο χώρο εργασίας ήταν το κίνητρο για τη δολοφονία 18χρονου Πακιστανού, πριν από μία εβδομάδα στον Βοτανικό, σύμφωνα με την κατάθεση του δράστη, ο οποίος συνελήφθη χάρη στην ταχύτατη αντίδραση της Ασφάλειας Αττικής, λίγο πριν διαφύγει στην Τουρκία.

Η υπό­θε­ση εξι­χνιά­στη­κε από το Τμή­μα Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και ως δρά­στης συνε­λή­φθη ένας 24χρονος Αφγα­νός, ο οποί­ος ομο­λό­γη­σε την πρά­ξη του.

Ο 18χρονος Πακι­στα­νός είχε βρε­θεί νεκρός βρα­δι­νές ώρες στις 26–6‑2019, στην οδό Ορφέ­ως στο Βοτα­νι­κό, και όπως δια­πι­στώ­θη­κε, έφε­ρε δύο μαχαι­ριές στη θωρα­κι­κή χώρα.

Από την προ­α­νά­κρι­ση προ­έ­κυ­ψε ότι δρά­στης ήταν ο 24χρονος Αφγα­νός, ο οποί­ος εργα­ζό­ταν στην ίδια μετα­φο­ρι­κή εται­ρεία με το θύμα. Οι δύο νεα­ροί αλλο­δα­ποί είχαν συνε­χώς δια­πλη­κτι­σμούς μετα­ξύ τους στο χώρο εργα­σί­ας και αυτό φέρε­ται ότι οδή­γη­σε στη δολοφονία.

Μετά την ταυ­το­ποί­η­ση του δρά­στη, από την Ασφά­λεια Αττι­κήςεκδό­θη­καν ανα­ζη­τή­σεις σε όλη την επι­κρά­τεια και ενη­με­ρώ­θη­καν όλες οι αρμό­διες Αρχές, μπρο­στά στον κίν­δυ­νο να δια­φύ­γει στο εξω­τε­ρι­κό. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της κινη­το­ποί­η­σης ήταν να εντο­πι­στεί, τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της 28–6‑2019, από Μικτό Συνερ­γείο Ελέγ­χου, απο­τε­λού­με­νο από αστυ­νο­μι­κούς των Διευ­θύν­σε­ων Αστυ­νο­μί­ας Καβά­λας και Δρά­μας, εντός λεω­φο­ρεί­ου του ΚΤΕΛ, στο σταθ­μό διο­δί­ων Μου­σθέ­νης Καβάλας.

Ο 24χρονος προ­σή­χθη στο Τμή­μα Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Προ­σω­πι­κής Ελευ­θε­ρί­ας, της Ασφά­λειας Αττι­κής, όπου εξε­τα­ζό­με­νος ομο­λό­γη­σε την πρά­ξη του.

Για την υπό­θε­ση σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία, η οποία υπο­βλή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών και σε βάρος του 24χρονου εκδό­θη­κε ένταλ­μα, δυνά­μει του οποί­ου συνε­λή­φθη και παρα­πέμ­φθη­κε στη Δικαιοσύνη.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων