- Διαφήμιση -

Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για τον Βοτανικό

Ο Δήμος Αθηναίων προχωράει όλες τις διαδικασίες

Λίγο πριν από τα Χρι­στού­γεν­να του 2021, το συμ­βού­λιο του Δήμου Αθη­ναί­ων ενέ­κρι­νε το σχέ­διο για τον διε­θνή δια­γω­νι­σμό, από τον οποίο θα προ­κύ­ψει ο ανά­δο­χος για την κατα­σκευή του νέου ποδο­σφαι­ρι­κού γηπέδου.

Πρα­κτι­κά αυτό σημαί­νει ότι η προ­ερ­γα­σία των απα­ραί­τη­των δια­δι­κα­στι­κών θεμά­των έχει ολο­κλη­ρω­θεί, για να «τρέ­ξει» το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα η δημο­πρά­τη­ση του έργου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων