- Διαφήμιση -

Μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων πρώτης ανάγκης στην Αττική

SOS από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Σε ανα­κοί­νω­σή του ο Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος Αττι­κής ανα­φέ­ρει ότι “οι ελλεί­ψεις στη τρο­φο­δο­σία των φαρ­μα­κεί­ων για φάρ­μα­κα πρώ­της ανά­γκης των ασθε­νών έχουν φτά­σει σε απελ­πι­στι­κό επί­πε­δο” και καλεί το Υπουρ­γείο Υγεί­ας και τον ΕΟΦ “να παρέμ­βουν άμε­σα διό­τι εν και­ρώ παν­δη­μί­ας η κατά­στα­ση αυτή εγκυ­μο­νεί τερά­στιους κιν­δύ­νους για την υγεία των πολιτών”.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων