- Διαφήμιση -

Μαρκόνι: 25 μοναδικές φωτογραφίες από την τελευταία αυθεντική γειτονιά της Αθήνας!

Γειτονιά κανονική, με την αγαπησιάρικη και πραγματική της έννοια.

Η τελευ­ταία “γει­το­νιά της” Αθή­νας; Όχι ακρι­βώς για­τί περισ­σεύ­ουν τα εισα­γω­γι­κά στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση. Γει­το­νιά κανο­νι­κή, με την αγα­πη­σιά­ρι­κη και πραγ­μα­τι­κή της έννοια.

3 δρό­μοι που όλοι γνω­ρί­ζο­νται μετα­ξύ τους, οικο­γέ­νειες ριζω­μέ­νες πάπ­που προς πάπ­που που κατοι­κούν από πάντα εδώ, ένας κόσμος κλει­στός κι αδια­σά­λευ­τος στα χρό­νια. Τόσο, που πωλη­τή­ριο, ενοι­κια­στή­ριο κανέ­να, ποιος άλλω­στε να ‘ρθει να ζήσει στην “μονα­δι­κή συνοι­κία που δεν έχει απο­χε­τευ­τι­κό σύστη­μα ακό­μη” πράγ­μα που ακού­γε­ται σε κάθε προ­ε­κλο­γι­κή δημο­τι­κή περί­ο­δο. Μια ανα­φο­ρά στην τιβί, σαν ένα σημείο παρα­κα­τια­νό, πράγ­μα άδι­κο μιας που δεν είναι και τόσο έτσι όταν το επισκέπτεσαι.
Φαι­νο­με­νι­κά, ναι, μια συνοι­κία απ’ την φτω­χή Αθή­να του ’50. Σπί­τια χαμη­λά, με το τίπο­τα φτιαγ­μέ­να, μόνο με τσι­μέ­ντο και το μυστρί του νοι­κο­κύ­ρη. Τέρα­τα θα λεγαν οι αρχι­τέ­κτο­νες που θα έφριτ­ταν με τις φόρ­μες. Αλλά εδώ άλλα σε έλκουν: οι γεμά­τες αυλές με λου­λού­δια, τα παι­διά που παί­ζουν χωρίς έννοιες στους δρό­μους κι η απο­λαυ­στι­κή ησυ­χία για τα αθη­ναϊ­κά δεδομένα.
Ένας άλλος κόσμος 3 στά­σεις απ’ το Σύνταγ­μα. Μια κρυ­ψώ­να να χαθείς απ’ την κανο­νι­κή σου ζωή, και να βολ­τά­ρεις με την ελα­φρά­δα του περα­στι­κού στο άγνω­στο, παρέα με τα βλέμ­μα­τα των γει­τό­νων που που­θε­νά αλλού δεν είναι τόσο απο­ρη­μέ­να κι έντο­να. “Τι να θέλει αυτός εδώ;”

 

Πηγή www.travelstyle.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων