- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Έρευνα για τις μετακινήσεις σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Ξεκίνησε αυτές τις ημέρες η διαδικασία διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το πρώ­το στά­διο αφο­ρά ερω­τη­μα­το­λό­γιο το οποίο απευ­θύ­νε­ται προς όλους του φορείς, επαγ­γελ­μα­τί­ες και κατοί­κους των τριών πόλε­ων με στό­χο την κατα­γρα­φή των ανα­γκών και των προ­βλη­μά­των και την ανα­ζή­τη­ση λύσε­ων. Καλού­νται όλοι οι ενδια­φε­ρό­με­νοι να αφιε­ρώ­σουν περί­που 5 λεπτά για τη συμπλή­ρω­σή του μέχρι την Παρα­σκευή 8 Φεβρουαρίου.

Στη συνέ­χεια θα συζη­τη­θεί το σχέ­διο σε ανοι­χτή δια­βού­λευ­ση που θα ανα­κοι­νω­θεί για να ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία δια­μόρ­φω­σης του σχεδίου.

Η ολο­έ­να αυξα­νό­με­νη χρή­ση των ιδιω­τι­κών μέσων μετα­κί­νη­σης και η αστι­κο­ποί­η­ση των πόλε­ων έχουν αρχί­σει να δημιουρ­γούν σημα­ντι­κές επι­πτώ­σεις στην ποιό­τη­τα ζωής στα αστι­κά κέντρα. Η κυκλο­φο­ρια­κή συμ­φό­ρη­ση, η ρύπαν­ση, η έλλει­ψη χώρων στάθ­μευ­σης και η δυσκο­λία προ­σβα­σι­μό­τη­τας είναι κάποια από τα προ­βλή­μα­τα που χρο­νί­ζουν και μεγε­θύ­νο­νται στις πόλεις.

- Δια­φή­μι­ση -

Η θεώ­ρη­ση της βιώ­σι­μης αστι­κής κινη­τι­κό­τη­τας στο­χεύ­ει οι πόλεις να ανα­πτύσ­σο­νται με τρό­πο ώστε να μην επι­βα­ρύ­νε­ται η ποιό­τη­τα ζωής κατοί­κων και επι­σκε­πτών, αντι­θέ­τως, να δημιουρ­γεί­ται ένα συγκοι­νω­νια­κό περι­βάλ­λον περισ­σό­τε­ρο φιλι­κό για όλους.

Το Σχέ­διο Βιώ­σι­μης Αστι­κής Κινη­τι­κό­τη­τας (ΣΒΑΚ) είναι ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο στρα­τη­γι­κό σχέ­διο συγκοι­νω­νιών ενός Δήμου, το οποίο έχει στό­χο την οργά­νω­ση της κινη­τι­κό­τη­τας ανθρώ­πων και επι­χει­ρή­σε­ων με απώ­τε­ρο σκο­πό τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας ζωής.

Στο πλαί­σιο αυτό ένα τέτοιο σχέ­διο έχει τους εξής στόχους:

  • Οικο­νο­μι­κή απο­δο­τι­κό­τη­τα και τη βελ­τί­ω­ση της σχέ­σης κόστους – οφέ­λους των προτάσεων.
  • Περι­βαλ­λο­ντι­κή βιω­σι­μό­τη­τα με τη μεί­ω­ση εκπο­μπών και ρύπων από τις μεταφορές.
  • Προ­σβα­σι­μό­τη­τα και κοι­νω­νι­κή έντα­ξη με την εξα­σφά­λι­ση ίσων επι­λο­γών μετα­κί­νη­σης προς όλους τους πολίτες.
  • Οδι­κή ασφά­λεια με τη δια­σφά­λι­ση της ασφά­λειας των μετακινούμενων
  • Βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας του αστι­κού περι­βάλ­λο­ντος με ευρύ­τε­ρα οφέ­λη σε πολί­τες, κοι­νω­νία και οικονομία.

Μία βασι­κή ιδιαι­τε­ρό­τη­τα ενός ΣΒΑΚ είναι η ενερ­γή συμ­με­το­χή πολι­τών και εμπλε­κό­με­νων φορέ­ων στη δια­μόρ­φω­σή του.

 

Πηγή http://3vita.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων