- Διαφήμιση -

Τέλος για ένα χρόνο στην έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια πάνω από 17,5 μέτρα νότια της Ακρόπολης

Κοινοποιήστε 8 Υπογράφηκε η απόφαση για την αναστολή της έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών νότια της Ακρόπολης στις περιοχές Μακρυγιάννη – Κουκάκι.

Την από­φα­ση υπέ­γρα­ψε ο Υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Γιώρ­γος Στα­θά­κης, και σύμ­φω­να με αυτή ανα­στέλ­λε­ται για ένα χρό­νο η έκδο­ση οικο­δο­μι­κών αδειών για την ανέ­γερ­ση νέων κτη­ρί­ων με ύψος που υπερ­βαί­νει τα 17,5 μέτρα, καθώς και προ­σθη­κών καθ’ ύψος σε υφι­στά­με­να κτή­ρια, όταν το ύψος τους υπερ­βαί­νει τα 17,5 μέτρα.Επιπλέον, κατά τη διάρ­κεια της ανα­στο­λής, στη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή (Μακρυ­γιάν­νη – Κου­κά­κι), δεν εφαρ­μό­ζε­ται κάθε γενι­κή ή ειδι­κή διά­τα­ξη που επι­τρέ­πει οποια­δή­πο­τε κατα­σκευή άνω του ύψους των 17,5 μέτρων. Η ισχύς της από­φα­σης αρχί­ζει από τη δημο­σί­ευ­ση στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερνήσεως.click4more “Εξα­φα­νί­ζουν” την Ακρό­πο­λη τα 10οροφα κτί­ριαΥ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, ήδη, η Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Πολε­ο­δο­μί­ας (της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Χωρι­κού Σχε­δια­σμού και Αστι­κού Περι­βάλ­λο­ντος) του ΥΠΕΝ, σε συνερ­γα­σία με συναρ­μό­διους φορείς και Υπουρ­γεία, έχουν συστή­σει ομά­δα εργα­σί­ας για την επα­νε­ξέ­τα­ση των όρων δόμη­σης στην περιο­χή, ώστε να αντι­με­τω­πι­στεί το ζήτη­μα περιο­ρι­σμού της οπτι­κής επα­φής με την Ακρό­πο­λη. Στη βάση αυτή θα γίνουν όποιες παρεμ­βά­σεις κρι­θούν ανα­γκαί­ες στο θεσμι­κό πλαί­σιο, όπως αυτό έχει προ­κύ­ψει μετά τις μετα­βο­λές του 2012.

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων