- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Νέος χάρτης στις συγκοινωνίες — Τι αλλάζει σε λεωφορεία, τραμ και εισιτήρια

Εντός του 2019 ο ΟΑΣΑ φιλοδοξεί να εφαρμόσει και το σχέδιό του για τη δημιουργία πέντε νέων αφετηριών των ΚΤΕΛ Αττικής κοντά σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς

Σημα­ντι­κές αλλα­γές στον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας των αστι­κών συγκοι­νω­νιών της πρω­τεύ­ου­σας προ­ω­θούν άρον άρον για το τρέ­χον έτος το υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών και ο Οργα­νι­σμός Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών της Αθή­νας (ΟΑΣΑ). Οι αλλα­γές αυτές, που αφο­ρούν κυρί­ως τη σύν­δε­ση του Πει­ραιά με το δίκτυο τραμ, την έντα­ξη των ΚΤΕΛ στο σύστη­μα αστι­κών συγκοι­νω­νιών της Αθή­νας, την προ­μή­θεια και­νούρ­γιων λεω­φο­ρεί­ων και την εφαρ­μο­γή νέου συστή­μα­τος τιμο­λό­γη­σης των εισι­τη­ρί­ων, έρχο­νται στο παρά πέντε της λήξης της θητεί­ας της σημε­ρι­νής κυβέρνησης.

Ηδη, οι πολύ­ω­ρες ανα­μο­νές στις στά­σεις των λεω­φο­ρεί­ων και τρό­λεϊ, οι καθυ­στε­ρή­σεις στα δρο­μο­λό­για των μέσων στα­θε­ρής τρο­χιάς και η κακή κατά­στα­ση του στό­λου των οχη­μά­των, που λόγω βλα­βών απο­σύ­ρο­νται καθη­με­ρι­νά από την κυκλο­φο­ρία, προ­κα­λούν από­γνω­ση στο επι­βα­τι­κό κοι­νό. Με αφορ­μή τα προ­βλή­μα­τα αυτά, ο Οργα­νι­σμός Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών της Αθή­νας έχει ανα­θέ­σει σε ιδιώ­τες την αξιο­λό­γη­ση του σημε­ρι­νού συγκοι­νω­νια­κού έργου, υπό τον τίτλο: «Μελέ­τη — εμπει­ρο­γνω­μο­σύ­νη αξιο­λό­γη­σης υφι­στά­με­νου συγκοι­νω­νια­κού δικτύ­ου και προ­δια­γρα­φής παρεμ­βά­σε­ων για την ανά­πτυ­ξη των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς». Στό­χος της μελέ­της αυτής (θα κοστί­σει 80.000 ευρώ) δεν είναι μόνο η κατα­γρα­φή των προ­βλη­μά­των, αλλά και η υπό­δει­ξη των απαι­τού­με­νων παρεμ­βά­σε­ων, προ­κει­μέ­νου να αλλά­ξει η σημε­ρι­νή ζοφε­ρή εικό­να των μέσων μαζι­κής μεταφοράς.

Σε πρώ­τη φάση, ο ΟΑΣΑ κατέ­φυ­γε στο Πολυ­τε­χνείο της Αθή­νας (ΕΜΠ), προ­σπα­θώ­ντας να περιο­ρί­σει την εισι­τη­ριο­δια­φυ­γή. Κι αυτό, καθώς οι ηλε­κτρο­νι­κές μπά­ρες στους σταθ­μούς του μετρό και του ηλε­κτρι­κού κλεί­νουν έπει­τα από 8 δευ­τε­ρό­λε­πτα, χρό­νος αρκε­τά μεγά­λος για να περά­σουν έως και τέσ­σε­ρις επι­βά­τες με τη χρή­ση ενός εισι­τη­ρί­ου! Το Πολυ­τε­χνείο θα υπο­δεί­ξει τον τρό­πο τεχνο­λο­γι­κής αντι­με­τώ­πι­σης του προβλήματος.

Το Τραμ

Το μόνο βέβαιο είναι ότι έπει­τα από έξι χρό­νια ταλαι­πω­ρί­ας των κατοί­κων του Πει­ραιά το έργο του τραμ ολο­κλη­ρώ­θη­κε και το μέσο επι­στρέ­φει και πάλι στους δρό­μους του πρώ­του λιμα­νιού της χώρας. Ηδη, από τις 26 Νοεμ­βρί­ου 2018 έχει ξεκι­νή­σει το «τεστά­ρι­σμα» του συστή­μα­τος ηλε­κτρο­δό­τη­σης της επέ­κτα­σης του τραμ από το ΣΕΦ μέχρι τον Πει­ραιά, ενώ εάν όλα εξε­λι­χθούν ομα­λά, προς το τέλος Φεβρουα­ρί­ου ή το αργό­τε­ρο τον Μάρ­τιο θα ξεκι­νή­σουν και τα δρομολόγια.

Τα ΚΤΕΛ

Εντός του 2019 ο ΟΑΣΑ φιλο­δο­ξεί να εφαρ­μό­σει και το σχέ­διό του για τη δημιουρ­γία πέντε νέων αφε­τη­ριών των ΚΤΕΛ Αττι­κής κοντά σε σταθ­μούς μέσων στα­θε­ρής τρο­χιάς. Με τον τρό­πο αυτόν θα μειω­θούν οι δια­δρο­μές των δρο­μο­λο­γί­ων των ΚΤΕΛ, επι­φέ­ρο­ντας μεί­ω­ση των εισι­τη­ρί­ων από 0,20 έως 1,40 ευρώ, καθώς η τιμή τους θα καθο­ρί­ζε­ται ανά­λο­γα με τη χιλιο­με­τρι­κή απόσταση.

Οι πέντε νέες αφε­τη­ρί­ες των ΚΤΕΛ θα δημιουρ­γη­θούν κοντά σε σταθ­μούς του μετρό, του ΗΣΑΠ και του προ­α­στια­κού ως εξής:

Κηφι­σιά (σταθ­μός ΗΣΑΠ). Θα εξυ­πη­ρε­τεί τα δρο­μο­λό­για προς Σκά­λα Ωρω­πού (13 τη μέρα), Καπαν­δρί­τι (12 τη μέρα), Αγί­ους Απο­στό­λους (11 τη μέρα), Ωρω­πό, Μαρ­κό­που­λο Ωρω­πού, Δήλε­σι, Χαλ­κού­τσι και Βαρ­νά­βα. Η δια­δρο­μή θα μειω­θεί κατά 13 χιλιόμετρα.
Νομι­σμα­το­κο­πείο (σταθ­μός μετρό). Θα εξυ­πη­ρε­τεί τα δρο­μο­λό­για προς Ραφή­να (32 τη μέρα), Νέα Μάκρη (32 τη μέρα), Μαρα­θώ­να (21 τη μέρα), Κορω­πί, Μαρ­κό­που­λο Μεσο­γεί­ων, Λαύ­ριο (από 31 δρο­μο­λό­για τη μέρα), Γραμ­μα­τι­κό, Αγία Μαρί­να και Κερα­τέα. Η δια­δρο­μή θα μειω­θεί κατά 8 χιλιόμετρα.
Ελαιώ­νας (σταθ­μός μετρό). Θα εξυ­πη­ρε­τεί τα δρο­μο­λό­για προς Μέγα­ρα (31 τη μέρα), Βίλια (5 τη μέρα), Ερυ­θρές, Κινέ­τα και Αλε­πο­χώ­ρι. Η δια­δρο­μή μειώ­νε­ται κατά 2 χιλιόμετρα.
Ελλη­νι­κό (σταθ­μός μετρό). Θα εξυ­πη­ρε­τεί τα δρο­μο­λό­για προς Ανά­βυσ­σο (10 τη μέρα), Παλαιά Φώκαια, Σού­νιο (από 7 τη μέρα), Λαγο­νή­σι, Σαρω­νί­δα και Λαύ­ριο. Η δια­δρο­μή θα μειω­θεί κατά 13 χιλιόμετρα.
Κορω­πί (σταθ­μός προ­α­στια­κού). Θα εξυ­πη­ρε­τεί τα δρο­μο­λό­για προς Πόρ­το Ράφτη (16 τη μέρα), Παλαιά Φώκαια (15 τη μέρα), Κου­βα­ρά, Καλύ­βια, Δασκα­λειό και Βραυ­ρώ­να. Η δια­δρο­μή θα μειω­θεί κατά 23 χιλιόμετρα.

Τιμολόγηση μετακινήσεων

Με την εφαρ­μο­γή του νέου ηλε­κτρο­νι­κού εισι­τη­ρί­ου, ο ΟΑΣΑ ετοι­μά­ζε­ται να προ­χω­ρή­σει στην καθιέ­ρω­ση και­νούρ­γιου συστή­μα­τος τιμο­λό­γη­σης των εισι­τη­ρί­ων των αστι­κών συγκοι­νω­νιών. Οι επι­βά­τες θα πλη­ρώ­νουν πλέ­ον κόμι­στρο ανά­λο­γα με την από­στα­ση που θα δια­νύ­ουν. Για την εφαρ­μο­γή της ανα­λο­γι­κής τιμο­λό­γη­σης η Αττι­κή θα χωρι­στεί σε πέντε ζώνες:

Η πρώ­τη ζώνη περι­λαμ­βά­νει τα κέντρα της Αθή­νας και του Πει­ραιά και των κοντι­νών δήμων.
Η δεύ­τε­ρη περι­λαμ­βά­νει τον Βόρειο Τομέα (Αγία Παρα­σκευή, Χαλάν­δρι και Κηφι­σιά), αλλά και τον Νότιο Τομέα (Βού­λα, Βου­λιαγ­μέ­νη, Βάρκιζα).
Η τρί­τη ζώνη περι­λαμ­βά­νει τον Ανα­το­λι­κό και τον Δυτι­κό Τομέα.
Η τέταρ­τη περι­λαμ­βά­νει το αερο­δρό­μιο, όπου ήδη εφαρ­μό­ζε­ται δια­φο­ρε­τι­κή τιμο­λο­για­κή πολιτική.
Η πέμ­πτη ζώνη περι­λαμ­βά­νει τις περιο­χές της υπό­λοι­πης Αττικής.
Με το νέο σύστη­μα τιμο­λό­γη­σης, ο επι­βά­της θα χρε­ώ­νε­ται ανά­λο­γα με τη δια­δρο­μή που θα κάνει. Σήμε­ρα, είτε δια­νύ­σει μια από­στα­ση 20 σταθ­μών είτε δύο, χρε­ώ­νε­ται το ίδιο. Η ανα­λο­γι­κό­τη­τα θα φέρει μειώ­σεις, αλλά και αυξή­σεις στην τιμή των μετακινήσεων.

 

Τα νέα λεωφορεία

Για το 2019 το υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών προ­γραμ­μα­τί­ζει και την «αγο­ρά του αιώ­να» στον χώρο των αστι­κών συγκοι­νω­νιών. Συγκε­κρι­μέ­να, μέσω δια­γω­νι­σμού, σχε­διά­ζει την αγο­ρά 750 και­νούρ­γιων λεω­φο­ρεί­ων και τρό­λεϊ, από τα οποία 350 οχή­μα­τα προ­ο­ρί­ζο­νται για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και 400 για την Αθή­να. Για πρώ­τη φορά ο δια­γω­νι­σμός θα προ­βλέ­πει ότι ο ανά­δο­χος προ­μη­θευ­τής θα ανα­λά­βει τη συντή­ρη­ση των οχη­μά­των για 12 έτη, ενώ θα πρέ­πει να εξα­σφα­λί­σει και την προ­μή­θεια όλων των απαι­τού­με­νων ανταλ­λα­κτι­κών για χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον 15 ετών μετά την παρά­δο­σή τους.

 

Πηγή http://tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων