- Διαφήμιση -

Νέο εννιαώροφο ξενοδοχείο στο Κουκάκι

Στην καρδιά του AirBnB

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του economistas.gr η αρμό­δια υπη­ρε­σία του Δήμου Αθη­ναί­ων έδω­σε το «πρά­σι­νο­φως» για την κατα­σκευή του ξενο­δο­χεί­ου, το οποίο θα βρί­σκε­ται επί των οδών Μισα­ρα­λιώ­του και Τσά­μη Καρα­τά­σου. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η η περιο­χή ειδι­κά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως κορε­σμέ­νη ακό­μη και για βρα­χυ­χρό­νιες μισθώ­σεις ενώ υπάρ­χει πολύ μικρή δια­θε­σι­μό­τη­τα διά­θε­σης κατοι­κιών για μακρο­χρό­νια ενοι­κί­α­ση. Το νέο ξενο­δο­χείο, με τρία υπό­γεια, θα δια­θέ­τει δώμα με πέρ­γκο­λα και πισί­να ενώ στην άδεια προ­βλέ­πε­ται η επι­σκευή δια­τη­ρη­τέ­ου κτι­ρί­ου με νέα χρήση.

Δια­βά­στε όλες τις λεπτο­μέ­ρειες στο economistas.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων