- Διαφήμιση -

Σισμανόγλειο: Δωρεά νέου στεφανιογράφου από το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Χάρη στη δωρεά του υπερσύγχρονου αγγειογραφικού συστήματος θα μπορούν να γίνονται περί τις 3.125 επεμβατικές πράξεις ετησίως.

Το Ίδρυμα, στα εγκαίνια του στεφανιογράφου που προσφέρθηκε στο Σισμανόγλειο σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, εκπροσώπησαν  η κυρία Εριέττα Κούρκουλου και ο κ. Πάρις Κασιδόκωστας.

Ενα αγγειο­γρα­φι­κό σύστη­μα (στε­φα­νιο­γρά­φος) τελευ­ταί­ας τεχνο­λο­γί­ας, που εγκα­τα­στά­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Σισμα­νό­γλειο, απο­τε­λεί το νέο «απο­τύ­πω­μα» της προ­σφο­ράς που αφή­νει στο πεδίο της υγεί­ας το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Ιωάν­νη Σ. Λάτση σε συνερ­γα­σία με τη Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρία Κοι­νω­νι­κής Προ­σφο­ράς Ελλη­νι­κού Εφο­πλι­σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Χάρη σε αυτή τη δωρεά το προ­σω­πι­κό του Αιμο­δυ­να­μι­κού Τμή­μα­τος Επεμ­βα­τι­κής Καρ­διο­λο­γί­ας του Σισμα­νό­γλειου – δια­συν­δε­δε­μέ­νου με το νοσο­κο­μείο «Αμα­λία Φλέ­μινγκ»- θα μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποιεί περί τις 3.125 επεμ­βα­τι­κές πρά­ξεις ετη­σί­ως, όπως επι­σή­μα­νε ο επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος, καρ­διο­λό­γος, κ. Δημή­τρης Σιώ­νης, κατά τη χθε­σι­νή τελε­τή εγκαι­νί­ων του ιατρι­κού μηχα­νή­μα­τος. Αυτό μετα­φρά­ζε­ται σε αύξη­ση της τάξε­ως του 25% σε ό,τι αφο­ρά τις επεμ­βα­τι­κές πρά­ξεις του Αιμο­δυ­να­μι­κού Τμή­μα­τος, καθώς το 2018 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 2.649 με τον προη­γού­με­νο παλαιω­μέ­νο εξο­πλι­σμό – υπήρ­χαν δύο στε­φα­νιο­γρά­φοι που είχαν απο­κτη­θεί το 1994 και το 2003 αντίστοιχα.

Το τελευ­ταί­ας τεχνο­λο­γί­ας αγγειο­γρα­φι­κό σύστη­μα που εγκα­τα­στά­θη­κε στο Σισμα­νό­γλειο, με δωρεά του Ιδρύ­μα­τος Ιωάν­νης Σ. Λάτση και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Στο κέντρο της φωτο­γρα­φί­ας δια­κρί­νε­ται ο επι­κε­φα­λής του Αιμο­δυ­να­μι­κού Τμή­μα­τος κ. Δημή­τρης Σιώνης

Οι ευχα­ρι­στί­ες τόσο του διευ­θυ­ντή κ. Σιώ­νη όσο και του προ­έ­δρου του Επι­στη­μο­νι­κού Συμ­βου­λί­ου του νοσο­κο­μεί­ου, κ. Πέτρου Αντω­νό­που­λου προς την κυρία Εριέτ­τα Κούρ­κου­λου και τον κ. Πάρη Κασι­κό­δω­στα, παι­διά της κυρί­ας Μαριάν­νας Λάτση, που παρέ­στη­σαν στα εγκαί­νια, εκπρο­σω­πώ­ντας το Ίδρυ­μα Ιωάν­νη Σ. Λάτση ήταν θερ­μές. Και οι δύο υπο­γράμ­μι­σαν το όφε­λος αυτής της πρω­το­βου­λί­ας για το σύστη­μα δημό­σιας υγεί­ας και συνε­χά­ρη­σαν την κυρία Λάτση και τον κ. Κασι­δό­κω­στα «που συνε­χί­ζουν το σημα­ντι­κό έργο δωρε­ών που έχουν κλη­ρο­νο­μή­σει από την οικο­γέ­νειά τους».

Ο Γραμ­μα­τέ­ας Εκτε­λε­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Κοι­νω­φε­λούς Ιδρύ­μα­τος Ιωάν­νη Σ. Λάτση, κ. Δημή­τρης Αφεντούλης

 

Πολ­λα­πλα­σια­στι­κό το όφε­λος της δωρε­άς για τη δημό­σια υγεία

Στο όφε­λος που έχουν οι δωρε­ές στον χώρο της υγεί­ας ανα­φέρ­θη­κε και ο Γραμ­μα­τέ­ας Εκτε­λε­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Κοι­νω­φε­λούς Ιδρύ­μα­τος Ιωάν­νη Σ. Λάτση, κ. Δημή­τρης Αφε­ντού­λης. «Η εμπει­ρία μας των τελευ­ταί­ων ετών έχει ανα­δεί­ξει την ιδιαί­τε­ρη σημα­σία και το πολ­λα­πλα­σια­στι­κό όφε­λος που έχουν οι δωρε­ές μικρής και μεσαί­ας οικο­νο­μι­κής κλί­μα­κας, στο χώρο της δημό­σιας υγεί­ας. Τα μικρά είναι πολ­λές φορές μεγα­λύ­τε­ρα από τα μεγά­λα» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Αφε­ντού­λης, ανα­φε­ρό­με­νος στο πρό­γραμ­μα «Συμπράτ­του­με για την Υγεία», που υλο­ποιεί το Ίδρυ­μα σε συνερ­γα­σία με τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. «Το πρό­γραμ­μα εστιά­ζει στο χρη­μα­το­δο­τι­κό κενό και ευελ­πι­στεί, με έναν συντε­ταγ­μέ­νο τρό­πο, να προ­σφέ­ρει λύσεις που θα διευ­κο­λύ­νουν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα των ασθε­νών, των ιατρών και των νοση­λευ­τών» κατέληξε.

«Η ελλη­νι­κή Ναυ­τι­λία βρί­σκε­ται δια­χρο­νι­κά δίπλα στη χώρα και μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, του φορέα κοι­νω­νι­κής προ­σφο­ράς της Ενώ­σε­ως Ελλή­νων Εφο­πλι­στών, υλο­ποιεί δωρε­ές ευρύ­τε­ρου ενδια­φέ­ρο­ντος, με επί­κε­ντρο νευ­ραλ­γι­κούς τομείς όπως η Υγεία, στην οποία εντάσ­σε­ται και η σημε­ρι­νή δωρεά» σημεί­ω­σε ο Εκτε­λε­στι­κός Σύμ­βου­λος της Μη Κερ­δο­σκο­πι­κής Εται­ρεί­ας Κοι­νω­νι­κής Προ­σφο­ράς Ελλη­νι­κού Εφο­πλι­σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, κ. Αθα­νά­σιος Μπούσιος.

Από την πλευ­ρά του, ο διοι­κη­τής του νοσο­κο­μεί­ου κ. Εμμα­νου­ήλ Κου­τα­λάς, ευχα­ρί­στη­σε τους δωρη­τές τόσο για τον στε­φα­νιο­γρά­φο όσο και για τον αξο­νι­κό τομο­γρά­φο που έχει προ­σφερ­θεί και εξή­ρε αυτήν την πρω­το­βου­λία διό­τι καλύ­πτει τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες του συστή­μα­τος υγείας.

Η πορεία του προ­γράμ­μα­τος «Συμπράτ­του­με για την Υγεία»

Ο στε­φα­νιο­γρά­φος είναι ένα «απο­τύ­πω­μα» που έρχε­ται σε συνέ­χεια μιας σημα­ντι­κής πορεί­ας που υλο­ποιούν οι δύο φορείς: του Προ­γράμ­μα­τος «Συμπράτ­του­με για την Υγεία» που στο­χεύ­ει στην ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών και την ενί­σχυ­ση των υπη­ρε­σιών των δημό­σιων φορέ­ων παρο­χής υπη­ρε­σιών υγεί­ας στην Ελλάδα.

Με τη δωρεά του στε­φα­νιο­γρά­φου στο Σισμα­νό­γλειο ολο­κλη­ρώ­νε­ται ο πρώ­τος κύκλος του προ­γράμ­μα­τος. Εντός του 2018 δρο­μο­λο­γή­θη­καν, επί­σης, οι ακό­λου­θες δωρε­ές με συγ­χρη­μα­το­δό­τη­ση των δύο φορέων:

- Δωρεά γαστρε­ντε­ρο­λο­γι­κού ενδο­σκο­πι­κού εξο­πλι­σμού, για την ανα­βάθ­μι­ση του Γαστρε­ντε­ρο­λο­γι­κού Τμή­μα­τος του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου «Ο Ευαγγελισμός»,

- Δωρεά δύο κλι­νών θερα­πεί­ας με στρώ­μα πρό­λη­ψης κατα­κλί­σε­ων και ηλε­κτρο­νι­κό ζυγό και ενός μηχα­νή­μα­τος πλα­σμα­φαί­ρε­σης και συνε­χών μεθό­δων, για την ανα­βάθ­μι­ση της Μονά­δας Εμφραγ­μά­των του «Ναυ­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Αθηνών»,

- Δωρεά ιατρι­κού εξο­πλι­σμού, σε συνερ­γα­σία με τον οργα­νι­σμό «Αντι­με­τώ­πι­ση Παι­δι­κού Τραύ­μα­τος», στο «Γενι­κό Νοσο­κο­μείο – Κ.Υ. Φιλια­τών», για τη βελ­τί­ω­ση της νοση­λεί­ας των νοση­λευό­με­νων παι­διών και δωρεά εξο­πλι­σμού στο «Κέντρο Υγεί­ας Παξών» για το παι­δια­τρι­κό ιατρείο του.

Για το έτος 2019, οι δύο φορείς ανα­κοί­νω­σαν τη συνέ­χι­ση του Προ­γράμ­μα­τος «Συμπράτ­του­με για την Υγεία» μέσω δημό­σιας πρό­σκλη­σης για χρη­μα­το­δό­τη­ση έργων μικρής και μεσαί­ας κλί­μα­κας. Τα έργα αφο­ρούν σε προ­μή­θεια ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού ή/και ανα­βάθ­μι­ση υπο­δο­μών, στο­χεύ­ο­ντας στην κάλυ­ψη επι­τα­κτι­κών ανα­γκών στον τομέα της Δημό­σιας Υγείας.

Δημό­σια πρό­σκλη­ση σε νοσο­κο­μεία και Κέντρα Υγείας

Η δημό­σια πρό­σκλη­ση απευ­θύ­νε­ται σε δημό­σιους φορείς παρο­χής υπη­ρε­σιών υγεί­ας (Νοσο­κο­μεία και Κέντρα Υγεί­ας) καθώς και σε μη κερ­δο­σκο­πι­κά νομι­κά πρό­σω­πα ιδιω­τι­κού δικαί­ου που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον τομέα της Υγεί­ας στην Ελλάδα.

Μέσω του Προ­γράμ­μα­τος θα υλο­ποι­η­θούν δωρε­ές σε είδος με συγ­χρη­μα­το­δό­τη­ση του Κοι­νω­φε­λούς Ιδρύ­μα­τος Ιωάν­νη Σ. Λάτση και της Εται­ρεί­ας Κοι­νω­νι­κής Προ­σφο­ράς Ελλη­νι­κού Εφο­πλι­σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, οι οποί­ες εμπί­πτουν στις εξής κατη­γο­ρί­ες: α) δωρε­ές μικρής κλί­μα­κας ποσού έως πενή­ντα χιλιά­δων ευρώ (€50.000) ανά δωρεά, καθώς και β) δωρε­ές μεσαί­ας κλί­μα­κας ποσού έως εκα­τόν πενή­ντα χιλιά­δων ευρώ (€150.000) ανά δωρεά.

Το πλή­ρες κεί­με­νο της δημό­σιας πρό­σκλη­σης για συμ­με­το­χή στο Πρό­γραμ­μα «Συμπράτ­του­με για την Υγεία» είναι δια­θέ­σι­μο στις ιστο­σε­λί­δες των χρη­μα­το­δο­τών (www.latsis-foundation.org και www.syn-enosis.gr).

Η προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων λήγει την Παρα­σκευή 5 Απρι­λί­ου 2019 και τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα ανα­κοι­νω­θούν την Παρα­σκευή 14 Ιου­νί­ου 2019 στις ιστο­σε­λί­δες και τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης των χρη­μα­το­δο­τών του Προγράμματος.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι φορείς μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν με το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Ιωάν­νη Σ. Λάτση και τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ στις κάτω­θι ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις και τηλέφωνα:

1. Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Ιωάν­νη Σ. Λάτση: info@latsis-foundation.org , 210–6282888.

2. Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία Κοι­νω­νι­κής Προ­σφο­ράς Ελλη­νι­κού Εφο­πλι­σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ: syn-enosis@syn-enosis.gr, 210–4291300‑3.

 

Πηγή http://www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων