- Διαφήμιση -

Συνελήφθησαν στις Αχαρνές 2 μέλη σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Ταυτοποιήθηκαν 3 ακόμη άτομα ως συνεργοί τους - Εξιχνιάσθηκαν 7 περιπτώσεις

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 1–2‑2019 στις Αχαρνές, μία 46χρονη ημεδαπή και ένας 30χρονος ημεδαπός, μέλη σπείρας που εξαπατούσε συστηματικά ηλικιωμένους.

Ταυ­το­ποι­ή­θη­καν και ανα­ζη­τού­νται τρεις (3) επι­πλέ­ον ημε­δα­ποί συνερ­γοί τους.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι ανω­τέ­ρω κατη­γο­ρού­με­νοι ενώ­θη­καν προ εξα­μή­νου, με σκο­πό την προ­σέγ­γι­ση ηλι­κιω­μέ­νων ατό­μων, στην περιο­χή κυρί­ως της Καλ­λι­θέ­ας, από τα οποία με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα ή τεχνά­σμα­τα, απο­σπού­σαν χρη­μα­τι­κά ποσά ή τιμαλφή.

Ως προς τον τρό­πο δρά­σης, αρχι­κά συγκέ­ντρω­ναν τις απα­ραί­τη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την οικο­γε­νεια­κή κατά­στα­ση των υπο­ψή­φιων θυμά­των, συστή­νο­νταν ως φίλοι ή συνά­δελ­φοι που έχουν συναλ­λα­γές με κάποιο μέλος της οικο­γέ­νειάς τους και εκμε­ταλ­λευό­με­νοι το προ­χω­ρη­μέ­νο της ηλι­κί­ας τους, τα έπει­θαν να τους παρα­δώ­σουν χρη­μα­τι­κά ποσά ή τιμαλ­φή, προ­κει­μέ­νου να διεκ­πε­ραιώ­σουν οικο­νο­μι­κές υπο­θέ­σεις των συγ­γε­νι­κών τους προσώπων.

Σε κάποιες μάλι­στα εκ των περι­πτώ­σε­ων, οι δρά­στες μετέ­φε­ραν τα θύμα­τά τους σε τρα­πε­ζι­κά κατα­στή­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν ανά­λη­ψη χρη­μα­τι­κών ποσών.

Με αυτόν τον τρό­πο, εκτι­μά­ται ότι απο­κό­μι­σαν παρά­νο­μο περιου­σια­κό όφε­λος το οποίο ανέρ­χε­ται συνο­λι­κά στις ‑34.500- ευρώ.

Μέχρι στιγ­μής, έχουν εξι­χνια­σθεί επτά (7) περι­πτώ­σεις εξα­πά­τη­σης ηλι­κιω­μέ­νων, στην περιο­χή της Καλλιθέας.

Ο συλ­λη­φθέ­ντες, με τη σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία, οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

Πηγή http://www.thriassio.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων