- Διαφήμιση -

Ολυμπιακός: Νέα κόντρα Μαρινάκη — Κόκκαλη με φόντο την Ευρωβουλή

Άλλο ένα επεισόδιο της κόντρας που έχει ξεσπάσει τελευταία ανάμεσα στην πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη κι εκείνη του Σωκράτη Κόκκαλη, βρίσκεται σε εξέλιξη...

Ο Συν­δυα­σμός “Πει­ραιάς Νικη­τής”, δημιούρ­γη­μα του Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη, μέσω του οποί­ου ανα­δεί­χθη­κε Δήμαρ­χος ο Γιάν­νης Μώρα­λης, με αφορ­μή δημο­σιεύ­μα­τα που θέλουν τον Πέτρο Κόκ­κα­λη πιθα­νό υπο­ψή­φιο Ευρω­βου­λευ­τή με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον καλεί σε παραίτηση.

Η ανα­κοί­νω­ση του “Πει­ραιά Νικη­τή” απευ­θύ­νε­ται στον Πέτρο Κόκ­κα­λη, πρώ­ην αντι­δή­μαρ­χο και νυν Δημο­τι­κό Σύμ­βου­λο Πει­ραιά και τον καλεί ή να δια­χω­ρί­σει τη θέση του από τα εν λόγω δημο­σιεύ­μα­τα ή να παραιτηθεί:

Δημο­σιεύ­μα­τα φέρ­νουν τον δημο­τι­κό σύμ­βου­λο Πέτρο Κόκ­κα­λη να συμ­με­τέ­χει στο ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλού­με τον κύριο Κόκ­κα­λη, αν πράγ­μα­τι είναι αυτή η επι­λο­γή του, να υπο­βάλ­λει την παραί­τη­ση του από τον Συν­δυα­σμό «Πει­ραιάς Νικη­τής», καθώς είναι προ­φα­νές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επι­λο­γές του απο­τε­λούν τον κύριο αντί­πα­λο του συν­δυα­σμού”.

Μέχρι την ώρα που γρά­φο­νταν αυτές οι γραμ­μές, από την πλευ­ρά του Πέτρου Κόκ­κα­λη δεν είχε υπάρ­ξει κάποια, επί­ση­μη ή ανε­πί­ση­μη, αντί­δρα­ση. Είναι δεδο­μέ­νο, ωστό­σο, ότι το ρήγ­μα μετα­ξύ της νυν διοί­κη­σης του Ολυ­μπια­κού και δη του Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη, με την οικο­γέ­νεια Κόκ­κα­λη, μεγαλώνει…

Δεν πρέ­πει να ξεχνά­με ότι ο νυν Δήμαρ­χος Πει­ραιά, αλλά και υπη­ρε­σια­κός πρό­ε­δρος της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός Γιάν­νης Μώρα­λης, είναι αδερ­φι­κός φίλος με τον Πέτρο Κόκ­κα­λη. Συμ­μα­θη­τές από τα παι­δι­κά τους χρό­νια και στε­νοί φίλοι μέχρι σήμε­ρα. Η σχέ­ση με τον Πέτρο, αλλά και τον Σωκρά­τη Κόκ­κα­λη, άλλω­στε, έφε­ρε τον Γ. Μώρα­λη στον Ολυ­μπια­κό πριν από πολ­λά χρό­νια, όπου υπη­ρέ­τη­σε την ΠΑΕ ανα­λαμ­βά­νο­ντας διά­φο­ρα πόστα.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως όταν ο νυν Δήμαρ­χος Πει­ραιά πήρε το χρί­σμα του επι­κε­φα­λής στον “Πει­ραιά Νικη­τή”, είχε δηλώ­σει ότι ένας από τους λόγους που το έκα­νε, είναι πως πλην του Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη, το ήθε­λε και ο Σωκρά­της Κόκ­κα­λης, ενώ ήταν συνυ­πο­ψή­φιος και ο Πέτρος Κόκκαλης.

Επί­σης, πριν από λίγους μήνες, συγκε­κρι­μέ­να στις Αρχές Νοέμ­βρη, ο Πέτρος Κόκ­κα­λης απα­ντώ­ντας σε άλλα σενά­ρια που τον ήθε­λαν να κατε­βαί­νει… αντί­πα­λος του “Πει­ραιά Νικη­τή” και του Γ. Μώρα­λη στις επερ­χό­με­νες Δημο­τι­κές εκλο­γές, είχε ξεκα­θα­ρί­σει το τοπίο, εστιά­ζο­ντας στην φιλία τους.

«Από τότε που με τίμη­σαν με την ψήφο τους οι πολί­τες τους Πει­ραιά, τον Μάιο του 2014, έχω εργα­στεί με όλη μου την ψυχή και όλες μου τις δυνά­μεις για την ανά­πτυ­ξη της πόλης μας στο πλευ­ρό του Γιάν­νη Μώρα­λη, που είναι φίλος μου και κάνει εξαι­ρε­τι­κή δουλειά.

Υπάρ­χει πολ­λή και σκλη­ρή δου­λειά μπρο­στά μου για τους επό­με­νους μήνες και δε σκέ­φτο­μαι αυτή τη στιγ­μή αν και πώς θα συμ­με­τέ­χω στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές. Σε κάθε περί­πτω­ση ποτέ δεν θα ήθε­λα και ούτε θέλω να γίνω δήμαρ­χος», ήταν η σχε­τι­κά ανάρ­τη­ση στα social media από τον Πέτρο Κόκκαλη.

Θα έχει ενδια­φέ­ρον, λοι­πόν, να δού­με ποια θα είναι η εξέ­λι­ξη, καθώς είναι γνω­στό ότι μετα­ξύ Μαρι­νά­κη — Κόκ­κα­λη υπήρ­ξε δημό­σια αντι­πα­ρά­θε­ση και για το θέμα των δανεί­ων του “Γ. Καραϊσκάκης”.

 

    
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων