- Διαφήμιση -

Αρχίζει το σχέδιο «Τατόι» –Τι θα γίνει στο θερινό ανάκτορο, η κρίσιμη σημερινή σύσκεψη υπό Μενδώνη

Σχεδόν 90 μέρες μετά την αναγγελία πρωθυπουργού και υπουργού Πολιτισμού για την ανάπτυξη του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, η Λίνα Μενδώνη έχει ήδη δρομολογήσει σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, ενώ σήμερα θα πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη για να δώσει οδηγίες και χρονοδιαγράμματα.

Εν μέσω συσκέ­ψε­ων, συχνά με τη δια­δι­κα­σία του επεί­γο­ντος για την επί­λυ­ση ζητη­μά­των στην Ακρό­πο­λη, ή στην Αμφί­πο­λη, με το θέμα του Ελλη­νι­κού να περ­νά από ΚΑΣ και ΚΣΝΜ και με τη στε­λέ­χω­ση κορυ­φαί­ων οργα­νι­σμών σε επί­πε­δο διοι­κη­τι­κό, η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού φαί­νε­ται πως ταυ­τό­χρο­να προ­χω­ρά χωρίς χρο­νο­τρι­βές και το ζήτη­μα του Τατο­ΐ­ου. Αυτό απο­δει­κνύ­ει μια απλή επί­σκε­ψη στη «Διαύ­γεια», όπου αναρ­τώ­νται δρά­σεις και αποφάσεις.

Η σύσκε­ψη που καθο­ρί­ζει τα επό­με­να βήμα­τα για το Τατόι

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες του iefimerida.gr να ανα­φέ­ρουν ότι σήμε­ρα στην Μπου­μπου­λί­νας θα γίνει ευρύ­τα­τη και, όπως ανα­μέ­νε­ται, πολύ­ω­ρη σύσκε­ψη με υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες και αρμο­δί­ους από συναρ­μό­δια υπουρ­γεία. Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, ήδη μετά τον Δεκα­πε­νταύ­γου­στο έχει κορυ­φω­θεί η δια­δι­κα­σία συγκέ­ντρω­σης στοι­χεί­ων και εγγρά­φων από κάθε δυνα­τό φορέα, ενώ η υπουρ­γός βρί­σκε­ται σε επα­φή και με προ­σω­πι­κό­τη­τες που γνω­ρί­ζουν άρι­στα την υπό­θε­ση του Τατο­ΐ­ου και πιέ­ζουν δια­χρο­νι­κά για την ανα­βάθ­μι­ση και αξιο­ποί­η­σή του.

Το πρώ­το μεγά­λο βήμα που έχει γίνει ως τώρα αφο­ρά στα τεύ­χη δημο­πρά­τη­σης μελέ­της για την εκπό­νη­ση στα­τι­κής και Η/Μ μελέ­της για το θερι­νό ανά­κτο­ρο στο πρώ­ην βασι­λι­κό κτή­μα Τατοϊ­ου, συνο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.393.491 ευρώ!  Η από­φα­ση βγή­κε στη Διαύ­γεια στις 26 Αυγού­στου και μόλις χθες, τρεις μέρες μετά δηλα­δή, εκδό­θη­κε και η περί­λη­ψη της δια­κή­ρυ­ξης με λήξη προ­θε­σμί­ας για την υπο­βο­λή των προ­σφο­ρών στις 3 Οκτω­βρί­ου και ημε­ρο­μη­νία απο­σφρά­γι­σης των προ­σφο­ρών στις 9 Οκτω­βρί­ου. Να σημειω­θεί ότι εδώ και ένα μήνα περί­που έχουν ληφθεί μέτρα για την ασφά­λεια στο κτή­μα Τατοΐου.

Η μελέ­τη για το Τατόι που είχε μεί­νει στο συρτάρι

Η μελέ­τη αυτή θα πρέ­πει να συντο­νι­στεί με την αρχι­τε­κτο­νι­κή μελέ­τη για την απο­κα­τά­στα­ση του θερι­νού ανα­κτό­ρου. Και εδώ μπαί­νου­με σε μια ακό­μα «πονε­μέ­νη» κλα­σι­κή γρα­φειο­κρα­τι­κή ιστο­ρία του Τατοϊ­ου. Η αρχι­τε­κτο­νι­κή μελέ­τη έχει ολο­κλη­ρω­θεί από το 2015, αλλά έμει­νε στα συρ­τά­ρια. Η Λυδία Κονιόρ­δου, δυο χρό­νια μετά όταν βρέ­θη­κε στην ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου, έδει­ξε την πρό­θε­ση να κινή­σει εκ νέου το ζήτη­μα δηλώ­νο­ντας μάλι­στα ότι το θέμα απο­κα­τά­στα­σης του θερι­νού ανα­κτό­ρου θα εντα­χθεί στο ΕΣΠΑ 2014–2020 για το ποσό των 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ. Αυτό δεν έγι­νε ποτέ. Το ποσό δεν εξα­σφα­λί­σθη­κε. Επι­πλέ­ον, καλά γνω­ρί­ζο­ντες επι­ση­μαί­νουν ότι η απο­κα­τά­στα­ση και ανα­βάθ­μι­ση του ανα­κτό­ρου θα χρεια­στεί το λιγό­τε­ρο 10 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Η πρώ­τη πρώ­τη κίνη­ση που έκα­νε όμως η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού σε συνερ­γα­σία με την Διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας και Ανα­στή­λω­σης Νεω­τέ­ρων και Σύγ­χρο­νων Μνη­μεί­ων, ήταν μόλις στις 29 Ιου­λί­ου όταν ζητή­θη­κε να εκτα­μιευ­θεί το ποσό των 50.000 ευρώ για να γίνουν εργα­σί­ες συντή­ρη­σης στα περί­φη­μα και υψη­λής αξί­ας κινη­τά αντι­κεί­με­να της τέως βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας. Πρό­κει­ται για μονα­δι­κού πλού­του, υψη­λής τέχνης και συχνά ιστο­ρι­κής αξί­ας κειμήλια.

Περι­μέ­νο­ντας με ενδια­φέ­ρον την σκια­γρά­φη­ση της πλή­ρους κατά­στα­σης που επι­κρα­τεί στο Τατόι και τα πρώ­τα βήμα­τα που θα γίνουν όπως θα προ­κύ­ψουν από τη σημε­ρι­νή συνά­ντη­ση στο ΥΠΠΟ, έχει ενδια­φέ­ρον πώς έχει ήδη αυξη­θεί η επι­σκε­ψι­μό­τη­τα στο κτή­μα, όπου ήδη έχουν απο­κα­τα­στα­θεί και τα προ­βλή­μα­τα φύλαξης.

Η κινη­το­ποί­η­ση των χορη­γών για το Τατόι

Αξί­ζει να σημειώ­σου­με ότι αυτή τη στιγ­μή υπάρ­χουν έτοι­μες 7 μελέ­τες για κάποια από τα 40 κτί­ρια μέσα στο τέως βασι­λι­κό κτή­μα Τατοϊ­ου, καθώς και η αρχι­τε­κτο­νι­κή μελέ­τη του ανα­κτό­ρου. Οι 3 από αυτές έχουν εκπο­νη­θεί από το Υπουρ­γείο (όπως και αυτή του ανα­κτό­ρου) και αφο­ρούν την Οικία Δασο­φύ­λα­κα, την Οικία Αρχι­κη­που­ρού και τη Γεν­νή­τρια. Μάλι­στα είχαν γίνει προ­σπά­θειες να μπουν στο ΕΣΠΑ όταν ήταν γ.γ του υπουρ­γεί­ου η Λίνα Μεν­δώ­νη, αλλά η νέα πολι­τι­κή ηγε­σία που προ­έ­κυ­ψε από τις εκλο­γές του 2015 δεν προ­χώ­ρη­σε το σχέδιο.

Οι υπό­λοι­πες 4 μελέ­τες έχουν γίνει με χορη­γί­ες και δωρε­ές που εξα­σφά­λι­σε ο Σύλ­λο­γος Φίλων Τατοί­ου με τον άοκνο και απο­φα­σι­σμέ­νο να δει το κτή­μα να ανα­γεν­νιέ­ται πρό­ε­δρό του Βασί­λη Κου­τσα­βλή. Μια εξ αυτών αφο­ρά την Οικία Φρο­ντι­στή που ανα­μέ­νε­ται να περά­σει για έγκρι­ση από το ΚΣΝΜ μέσα στο πρώ­το δεκα­πεν­θή­με­ρο του Σεπτεμ­βρί­ου.  Ως τα τέλη Σεπτέμ­βρη με αρχές Οκτώ­βρη ο Σύλ­λο­γος θα παρα­δώ­σει και την μελέ­τη για την Οικία Στουρμ που εκπο­νή­θη­κε από την CF Company με απο­κλει­στι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση του Στά­μου Φαφα­λιού. Οι ιδιώ­τες χορη­γοί, εμπλέ­κο­νται ενερ­γά σε αυτή την υπό­θε­ση και το μόνο βέβαιο είναι ότι όταν μπουν τα πρώ­τα συνερ­γεία εργα­σί­ας στον χώρο και αρχί­σει να φαί­νε­ται πως το σχέ­διο υλο­ποιεί­ται, πολ­λοί θα πει­στούν ότι πρό­κει­ται για ένα όρα­μα, που γίνε­ται επι­τέ­λους πρά­ξη και θα συν­δρά­μουν με κάθε τρόπο.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων