- Διαφήμιση -

Φιλανθρωπική Εκδήλωση για την Υποστήριξη του Συλλόγου “Η Ελπίδα” Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).

22/12/2019 ημέρα Κυριακή 10:00 π.μ έως 10:00 μ.μ. Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

22/12/2019 ημέ­ρα Κυρια­κή 10:00 π.μ έως 10:00 μ.μ. Εκθε­σια­κό Κέντρο Περιστερίου.

Φιλαν­θρω­πι­κή Εκδή­λω­ση για την Υπο­στή­ρι­ξη του Συλ­λό­γου “Η Ελπί­δα” Άτο­μα με Ειδι­κές Ανά­γκες (ΑμΕΑ).

Ίσως για όλους εμάς να είναι πιο εύκο­λα όλα εκεί­να που για όλους αυτούς τους συμπο­λί­τες μας είναι πιο δύσκολα.

Αξίζει,η προ­σπά­θεια και η βοή­θεια όλων μας.

Αξίζει,να σκε­φθού­με για λίγο το δικό τους καθη­με­ρι­νό αγώνα!!

Αξίζει,να αφιε­ρώ­σου­με λίγο από το χρό­νο μας ώστε με τη συμ­με­το­χή μας και την παρου­σία μας στη Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη Φιλαν­θρω­πι­κή Εκδήλωση,να ζεστά­νου­με ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, την αίθου­σα του Εκθε­σια­κού Κέντρου Περι­στε­ρί­ου και να υπο­στη­ρί­ξου­με ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την Ελπί­δα αυτών των συναν­θρώ­πων μας.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων