- Διαφήμιση -

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές στα δρομολόγια — Δείτε ποιες ημέρες

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές σε ορισμένα τοπικά δρομολόγια των τρένων παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς λόγω μειωμένης επιβατικής κίνησης - Δείτε ποια καταργούνται

Στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενη­με­ρώ­νει το επι­βα­τι­κό κοι­νό ότι, όπως κάθε χρό­νο, παρα­μο­νή και ανή­με­ρα των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρω­το­χρο­νιάς ανα­στέλ­λε­ται η κυκλο­φο­ρία ορι­σμέ­νων τοπι­κών δρο­μο­λο­γί­ων του δικτύ­ου καθώς και των προ­α­στια­κών γραμ­μών, λόγω της μειω­μέ­νης επι­βα­τι­κής κίνη­σης που παρα­τη­ρεί­ται σε συγκε­κρι­μέ­νες διαδρομές.

Οι επι­βά­τες ωστό­σο που επρό­κει­το να ταξι­δέ­ψουν το χρο­νι­κό διά­στη­μα αυτό και έχουν ήδη αγο­ρά­σει εισι­τή­ρια από φυσι­κά σημεία πώλη­σης, δικαιού­νται επι­στρο­φής του αντι­τί­μου των εισι­τη­ρί­ων, είτε σε μετρη­τά, είτε με τη μορ­φή «κου­πο­νιού ταξιδιού».

Για τους επι­βά­τες που έχουν αγο­ρά­σει τα εισι­τή­ρια τους μέσω δια­δι­κτύ­ου, η επι­στρο­φή του αντι­τί­μου γίνε­ται απευ­θεί­ας στην πιστω­τι­κή τους κάρτα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την περί­ο­δο των εορ­τών προ­χώ­ρη­σε στην αύξη­ση των δρο­μο­λο­γί­ων της στην δια­δρο­μή Αθή­να – Θεσ­σα­λο­νί­κη – Αθή­να με στό­χο την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των επι­βα­τών της, ενώ αύξη­σε σημα­ντι­κά τις προ­σφε­ρό­με­νες θέσεις και στις υπό­λοι­πες αμα­ξο­στοι­χί­ες που κινού­νται στο συγκε­κρι­μέ­νο δίκτυο.

Δεί­τε στους πίνα­κες ανα­λυ­τι­κά τα δρομολόγια:

 

 

Πηγή newsbomb.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων