- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 56 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου

ΑΣΕΠ: O Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 56 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι καλού­νται να συμπλη­ρώ­σουν την αίτη­ση με κωδι­κό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υπο­βά­λουν, είτε αυτο­προ­σώ­πως, είτε με άλλο εξου­σιο­δο­τη­μέ­νο από αυτούς πρό­σω­πο, εφό­σον η εξου­σιο­δό­τη­ση φέρει την υπο­γρα­φή τους θεω­ρη­μέ­νη από δημό­σια αρχή, είτε ταχυ­δρο­μι­κά με συστη­μέ­νη επι­στο­λή, στα γρα­φεία της υπη­ρε­σί­ας στην ακό­λου­θη διεύ­θυν­ση: Δήμος Περι­στε­ρί­ου, Πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας 1, Τ.Κ.121 34 Περι­στέ­ρι Ν. Αττι­κής, απευ­θύ­νο­ντάς την στο Τμή­μα Δια­χεί­ρι­σης Ανθρώ­πι­νου Δυνα­μι­κού, υπό­ψιν κου Ανδρέα Κακα­ρού­χα (τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας: 2105701106, 2105701099).

 

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων