- Διαφήμιση -

Περιστέρι Ιστορία

Η ιστο­ρία στο Περι­στέ­ρι χάνε­ται στα βάθη των αιώ­νων. Στην αρχαιό­τη­τα υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι η περιο­χή από τον Κηφι­σό μέχρι το ποι­κί­λο όρος ανή­κε στον Δήμο του Χολαρ­γού. Στο Περι­στέ­ρι λέγε­ται ότι είχε τα κτή­μα­τα του ο Περικλής.

Πολ­λές είναι οι εκδο­χές για το από πού πήρε το όνο­μα του το Περι­στέ­ρι. Τίπο­τε δεν είναι σίγου­ρο. Ένας Περι­στέρ Αγάς που είχε τα τσι­φλί­κια του στην Περιο­χή επί τουρ­κο­κρα­τί­ας, ίσως να έδω­σε το όνο­μα στην περιο­χή. Ίσως πάλι τα πολ­λά περι­στέ­ρια που παρα­δο­σια­κά εκτρέ­φο­νταν στην περιο­χή και γέμι­ζαν τον ουρα­νό με τα φτε­ρου­γί­σμα­τα τους να έδω­σαν το όνο­μα στο Περιστέρι.

Η περιο­χή έγι­νε αυτό­νο­μος Δήμος το 1934 και στις 11 Φεβρουα­ρί­ου της ίδιας χρο­νιάς έγι­ναν οι πρώ­τες δημο­τι­κές εκλο­γές. Οι κάτοι­κοι στο περι­στέ­ρι ήταν πρό­σφυ­γες, εργά­τες, άνθρω­ποι της δημιουρ­γί­ας και του μόχθου, πάντα μπρο­στά­ρη­δες στους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες. Όμως ίσως και εξ αυτού του λόγου, το περι­στέ­ρι για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες ήταν εξαι­ρε­τι­κά υπο­βαθ­μι­σμέ­νο και με πολ­λά προ­βλή­μα­τα. Άναρ­χη δόμη­ση, έλλει­ψη ελεύ­θε­ρων χώρων και βασι­κών υπο­δο­μών, προ­βλή­μα­τα στις συγκοινωνίες.

Μεγά­λη προ­σπά­θεια για την καλυ­τέ­ρευ­ση των συν­θη­κών στο Περι­στέ­ρι έκα­νε για πολ­λά χρό­νια ο αγω­νι­στής Δήμαρ­χος Δημή­τρης Φωλό­που­λος, ενώ το Περι­στέ­ρι ανα­μορ­φώ­νε­ται πραγ­μα­τι­κά σε μια σύγ­χρο­νη πόλη από το 2003 και μετά με Δήμαρ­χο τον Ανδρέα Παχα­του­ρί­δη.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων