- Διαφήμιση -

Ιστορική διαδρομή της πόλης του Αιγάλεω

To Αιγά­λεω πήρε το σημε­ρι­νό όνο­μα του από το όρος Αιγά­λεω, το γνω­στό βου­νό από το οποίο όπως λέει η παρά­δο­ση, ο πέρ­σης βασι­λιάς Ξέρ­ξης, παρα­κο­λού­θη­σε την ήττα του περ­σι­κού στό­λου στην ναυ­μα­χία της Σαλα­μί­νας. Έτσι όταν σχη­μα­τί­στη­κε ο Δήμος Αιγά­λεω το 1941, μιας και περι­λαμ­βά­νο­νταν το όρος Αιγά­λεω στα γεω­γρα­φι­κά του όρια, πήρε και το όνο­μα του.

Την νεώ­τε­ρη επο­χή το Αιγά­λεω περιε­λάμ­βα­νε μερι­κά τσι­φλί­κια και ήταν πευ­κό­φυ­το. Ενώ οι κάτοι­κοι του ήταν οι εργά­τες των τσι­φλι­κιών όλης της ευρύ­τε­ρης περιο­χής του βοτα­νι­κού και του Ελαιώ­να κοντά στις όχθες του Κηφι­σού. Τότε η περιο­χή ονο­μά­ζο­νταν Μπα­στάρ­δι, όνο­μα με μάλ­λον ιτα­λι­κή προέλευση.

Το 1874 το εργο­στά­σιο πυρί­τι­δας που ανοί­γει στην περιο­χή προ­σελ­κύ­ει εργά­τες από πολ­λές περιο­χές, ενώ για μια περί­ο­δο μετοί­κη­σαν στην περιο­χή του Αιγά­λεω πολ­λοί Μανιά­τες. Η εκβιο­μη­χά­νι­ση της κοί­της του Κηφι­σού πυκνώ­νει τους οικι­σμούς σε εκεί­νη την περιοχή.

Η περιο­χή του Αιγά­λεω, για τα επό­με­να χρό­νια είναι γνω­στή με την ονο­μα­σία Μπα­ρου­τά­δι­κο και ανή­κει στον Δήμο Αθηναίων.

Το 1922 αμέ­σως μετά την μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή χιλιά­δες πρό­σφυ­γες έρχο­νται στο Αιγά­λεω, ενώ τους δίνο­νται μερι­κά οικό­πε­δα στην περιο­χή του Αγί­ου Σπυ­ρί­δω­να. Η από­το­μη πλη­θυ­σμια­κή αύξη­ση οδη­γεί στην δημιουρ­γία κοι­νό­τη­τας το 1934 που με το όνο­μα της, Νέες Κυδω­νί­ες, τιμά και θυμί­ζει τις χαμέ­νες πατρίδες.

Αμέ­σως μετά την γερ­μα­νι­κή κατο­χή δημιουρ­γεί­τε ο Δήμος Αιγά­λεω που περι­λαμ­βά­νει μια τερά­στια περιο­χή από τον ελαιώ­να μέχρι τον Σκα­ρα­μα­γκά, όλους τους οικι­σμούς δίπλα στην Ιερά Οδό και στο όρος Αιγάλεω.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων