- Διαφήμιση -

Ιλιον. Παλατιανή

Μια εγκαταλειμμένη από το Δήμο συνοικία

Η Παλα­τια­νή είναι συνοι­κία του Ιλί­ου που βρί­σκε­ται δυτι­κά του κέντρου της πόλης, στα σύνο­ρα του δήμου με το Περι­στέ­ρι και την Πετρού­πο­λη. Το όνο­μά της οφεί­λε­ται στο Ναό της Πανα­γί­ας της Παλατιανής.

Εικό­να εγκα­τά­λει­ψης σε κεντρι­κά σημεία
Πλα­τεία επί της Καπ­πα­δο­κί­ας, ακρι­βώς απέ­να­ντι από το 13ο Δημο­τι­κό και 13ο Νηπια­γω­γείο, το 6ο Λύκειο και το 6ο Γυμνάσιο
Η πλα­τεία που περι­βάλ­λε­ται από τέσ­σε­ρα (4!) σχο­λεία στέ­κει παρα­τη­μέ­νη, δια­λυ­μέ­νη, αφρό­ντι­στη, ακρι­βώς όπως ήταν όταν χτί­στη­κε πριν είκο­σι και πλέ­ον χρό­νια. Σπα­σμέ­νο κρά­σπε­δο πεζο­δρο­μί­ου, τρύ­πες στο κεντρι­κό οδό­στρω­μα της Καπ­πα­δο­κί­ας, σπα­σμέ­να και μου­χλια­σμέ­να τα τσι­με­ντέ­νια παγκά­κια, αφρό­ντι­στα παρ­τέ­ρια, ξερά χόρ­τα, ξηλω­μέ­νες πλά­κες πεζοδρομίου.
Ένας ανοι­κτός χώρος που θα μπο­ρού­σε να είναι σημείο συνά­ντη­σης, ξεκού­ρα­σης και ανα­ψυ­χής, που θα μπο­ρού­σε να σφύ­ζει από ζωή και τη μέρα και τη νύχτα (αν υπήρ­χε κατάλ­λη­λος φωτι­σμός), χάσκει εγκα­τα­λειμ­μέ­νος. Αν αυτή η πλα­τεία ήταν στο κέντρο, ήταν κομ­μά­τι της βιτρί­νας της πόλης, ίσως η διοί­κη­ση Ζενέ­του να έβρι­σκε τις λίγες χιλιά­δες ευρώ που θα απαι­τού­νταν για την ανά­πλα­σή της.

Πλα­τεία ΕΠΟΝ
Άλλη μία από τις λιγο­στές πλα­τεί­ες της Παλα­τια­νής έχει αφε­θεί εδώ και χρό­νια στη μοί­ρα της. Σπα­σμέ­να παγκά­κια, αφρό­ντι­στα δέντρα, κλει­στές δίο­δοι. Η εγκα­τά­λει­ψη είναι προ­κλη­τι­κή αλλά και επι­κίν­δυ­νη για τους περί­οι­κους. Η συνοι­κία έχει λίγους ελεύ­θε­ρους χώρους, αλλά η Δημο­τι­κή Αρχή έχει βαλ­θεί να τις κάνει δείγ­μα φτώ­χειας, μιζέ­ριας και αδιαφορίας.
Κλά­σμα των δαπα­νών που αφιε­ρώ­θη­καν για παρά­δειγ­μα στην ανά­πλα­ση της πλα­τεί­ας Ρίμι­νι ή στο ράβε, ξήλω­νε και ξανα­ξή­λω­νε της οδού Έκτο­ρος, θα αρκού­σε για να είναι η πλα­τεία ΕΠΟΝ ένα μέρος που θα μπο­ρεί να συγκε­ντρώ­νει τους κατοί­κους της γει­το­νιάς. Κάτι τέτοιο όμως θα προ­ϋ­πέ­θε­τε άλλες προ­τε­ραιό­τη­τες από μια δημο­τι­κή διοί­κη­ση που αφιε­ρώ­νει τα λεφτά των δημο­τών στη βιτρί­να της πόλης και όχι ισο­δύ­να­μα και δίκαια σε όλες της τις γειτονιές.
Οδός Βησ­σα­ρί­ω­νος
Η οδός Βησ­σα­ρί­ω­νος δια­θέ­τει κατά μήκος της ένα μεγά­λο χώρο που απο­τε­λεί δημο­τι­κή περιου­σία. Βου­λιά­ζει στην εγκα­τά­λει­ψη, αντί να είναι στο­λί­δι για τη γει­το­νιά. Ξερά κλα­διά αφρό­ντι­στων δέντρων, πεζο­δρό­μια γεμά­τα φύλ­λα, σπα­σμέ­να παγκά­κια, πλά­κες πεζο­δρο­μί­ου δια­λυ­μέ­νες, ακλά­δευ­τοι θάμνοι, ρίζες δέντρων που ξηλώ­νουν τα πεζο­δρό­μια απο­κα­λύ­πτο­ντας μέχρι και σωλή­νες καλω­δί­ων, καθι­στώ­ντας την περιο­χή όχι απλά εγκα­τα­λειμ­μέ­νη, αλλά επικίνδυνη.
Μια δια­δρο­μή που επί εκα­το­ντά­δες μέτρα θα μπο­ρού­σε να απο­τε­λεί καύ­χη­μα για τη γει­το­νιά, χώρος που τα παι­διά θα παί­ζουν και οι μεγά­λοι θα ξεκου­ρά­ζο­νται, έχει αφε­θεί στη μιζέ­ρια και την αδιαφορί
Η κλει­στή παι­δι­κή χαρά στην Κρήτης
Η Παλα­τια­νή πέρα από ελά­χι­στες πλα­τεί­ες και ανοι­κτούς χώρους έχει και λίγες παι­δι­κές χαρές. Πίσω μάλι­στα από το δημο­τι­κό νεκρο­τα­φείο η παι­δι­κή χαρά της Κρή­της έχει κλεί­σει. Πρό­κει­ται για περι­φραγ­μέ­νο χώρο που έχει παρα­τη­θεί εδώ και και­ρό και δεν συντη­ρεί­ται. Η δημο­τι­κή αρχή δεν έχει δεσμευ­τεί για το πότε θα ανα­μορ­φω­θεί και θα δοθεί στους περίοικους.
Δάσος κεραιών κινη­τής τηλεφωνίας
Οι κεραί­ες κινη­τής τηλε­φω­νί­ας και η ανε­ξέ­λεγ­κτη εγκα­τά­στα­σή τους είναι ένα σημα­ντι­κό πρό­βλη­μα, ειδι­κά όταν βρί­σκο­νται σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από σχο­λεία και χώρους που κυκλο­φο­ρούν μικρά παιδιά.
Οι αγώ­νες κατοί­κων να απο­κα­θη­λω­θούν του­λά­χι­στον οι παρά­νο­μες και παρά­τυ­πες εγκα­τα­στά­σεις σκο­ντά­φτουν στην ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρη ασυ­δο­σία που προ­σφέ­ρει στις εται­ρεί­ες το νομι­κό καθε­στώς, αλλά και στην αδια­φο­ρία του Δήμου καθώς και στην απλό­χε­ρη αδειο­δό­τη­ση τέτοιων εγκα­τα­στά­σε­ων της Περιφέρειας.
Μια λίστα με τις αδειο­δο­τη­μέ­νες κεραί­ες είναι αναρ­τη­μέ­νη δημό­σια στην Ενη­με­ρω­τι­κή Πύλη της ΕΕΤΤ. Του­λά­χι­στον 10 από τις συνο­λι­κά 45 δημό­σια αναρ­τη­μέ­νες κεραί­ες κινη­τής τηλε­φω­νί­ας στο Ίλιον, βρί­σκο­νται στην Παλατιανή.
Οι κεραί­ες κινη­τής τηλε­φω­νί­ας και η ανε­ξέ­λεγ­κτη εγκα­τά­στα­σή τους είναι ένα σημα­ντι­κό πρό­βλη­μα, ειδι­κά όταν βρί­σκο­νται σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από σχο­λεία και χώρους που κυκλο­φο­ρούν μικρά παιδιά.
Οι αγώ­νες κατοί­κων να απο­κα­θη­λω­θούν του­λά­χι­στον οι παρά­νο­μες και παρά­τυ­πες εγκα­τα­στά­σεις σκο­ντά­φτουν στην ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρη ασυ­δο­σία που προ­σφέ­ρει στις εται­ρεί­ες το νομι­κό καθε­στώς, αλλά και στην αδια­φο­ρία του Δήμου καθώς και στην απλό­χε­ρη αδειο­δό­τη­ση τέτοιων εγκα­τα­στά­σε­ων της Περιφέρειας.
Μια λίστα με τις αδειο­δο­τη­μέ­νες κεραί­ες είναι αναρ­τη­μέ­νη δημό­σια στην Ενη­με­ρω­τι­κή Πύλη της ΕΕΤΤ. Του­λά­χι­στον 10 από τις συνο­λι­κά 45 δημό­σια αναρ­τη­μέ­νες κεραί­ες κινη­τής τηλε­φω­νί­ας στο Ίλιον, βρί­σκο­νται στην Παλατιανή.

Πηγή: Ασυμ­βί­βα­στο Ιλιον

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Παλα­τια­νή σήμε­ρα ‑ΙΛΙΟΝ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων