- Διαφήμιση -

Δάσος Χαϊδαρίου.

του Στέρ­τσου Χαράλαμπου

Μόλις περά­σου­με το Παλα­τά­κι, με κατεύ­θυν­ση προς Κόριν­θο στο αρι­στε­ρό μας χέρι είναι η περιο­χή του Δάσους Χαί­δα­ρί­ου μια περιο­χή ξεχω­ρι­στή στο λεκα­νο­πέ­διο που δεν έχει να ζηλέ­ψει σε τίπο­τα από τα Βόρεια Προ­ά­στεια. Μες το δάσος ή τα υπο­λείμ­μα­τα δάσους μιας και ανά­με­σα του υπάρ­χουν πια πολυ­τε­λείς κατα­σκευ­ές με τους κήπους μπρο­στά και το πρά­σι­νο να κυριαρ­χεί στους ευρύ­χω­ρους δρό­μους. Πίσω από τον Βασι­λό­που­λο στο τετρά­γω­νο μετα­ξύ Ιερού Λόχου, Οδυσ­σέ­ως, Πλου­μπί­δη και Στρ Μακρυ­γιάν­νη βρί­σκο­νται πια το 4ο Γυμνά­σιο και το 4ο Λύκειο Χαί­δα­ρί­ου. Στον χώρο αυτό που πλέ­ον κατα­λαμ­βά­νουν τα σχο­λεία υπήρ­χε το Αλσος των παι­δι­κών μου χρό­νων όπου μας πήγαι­ναν εκεί εκδρο­μή οι δάσκα­λοι από διπλα­νό δημο­τι­κό. Πιο πάνω ο Αγιος Νεκτά­ριος όπου στο πίσω μέρος με τα παγκά­κια και την ωραία θέα μαζεύ­ο­νται τα ερω­τευ­μέ­να ζευ­γα­ρά­κια χαζεύ­ο­ντας το ανοι­χτό τοπίο μέχρι πέρα στο Ποι­κί­λο Ορος
Ολη η περιο­χή εκεί μέχρι την Κένε­ντυ έχει μια αρχο­ντιά και μια άπλα. Ειρή­σθω εν παρό­δω η Κένε­ντυ ονο­μά­σθη­κε έτσι γατί λίγο πριν δολο­φο­νη­θεί ο Κέν­νε­ντυ είχε εκδη­λώ­σει την επι­θυ­μία να επι­σκε­φθεί την Ελλά­δα και μάλι­στα ένα φτω­χό Δήμο της Αθή­νας. Του υπέ­δει­ξαν το Περι­στέ­ρι. Ετσι ο δρό­μος πήρε το όνο­μά του.
Βασι­κά το Δάσος και η καρ­διά του χτυ­πά­ει στην πλα­τεία Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου. Εκεί θα βρεί­τε το πολύ όμορ­φο Café “Γραμ­μα­τό­ση­μο», το « Roots Café Bar”, το Frankie Gastro Bar, το Grand Café, την Forest Pizza, το Θυμά­ρι κι άλλα πολ­λά που μαζεύ­ουν πολ­λούς Χαι­δα­ριώ­τες κι όχι μόνο. Βέβαια, αυτή την περί­ο­δο του κορο­νοί­ού άλλα­ξαν αρκε­τά πράγ­μα­τα αλλά αυτά τα στέ­κια πάλι με χρό­νους με και­ρούς πάλι δικά μας θα ΄ναι. Για να φτά­σου­με εκεί στρί­βου­με από Καβά­λας στην Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου και την πλα­τεία την συνα­ντού­με στα αρι­στε­ρά μας.
Το Δάσος μαζί με την Ανω Κυψέ­λη θεω­ρού­νται ότι έχουν τα πιο ακρι­βά ενοί­κια και τις πιο ψηλές τιμές να αγο­ρά­σεις ένα ακί­νη­το. Σε προ­νο­μια­κή θέση, μες το πρά­σι­νο και με κατα­πλη­κτι­κή θέα απέ­χει μόλις δέκα λεπτά ως τη Ομό­νοια μέσω Καβά­λας, και μέσω των μεγά­λων οδι­κών αξό­νων έχεις πρό­σβα­ση παντού.
Μεγά­λες αλυ­σί­δες τρο­φί­μων, ζαχα­ρο­πλα­στεί­ων, ταχυ­φα­γεί­ων κι άλλων εγκα­θί­στα­νται στην περιο­χή. Τώρα με τη κρί­ση πολ­λά έχουν αλλά­ξει αλλά ότι και να γίνει το Δάσος Χαί­δα­ρί­ου παρα­μέ­νει στα­θε­ρή ακξία. Επι­σκε­φθεί­τε το για βόλ­τα και συν­δυά­στε το με έναν πρω­ι­νό περί­πα­το στο γει­το­νι­κό Αλσος Διο­μή­δους, δίπλα στην εκπλη­κτι­κή βυζα­ντι­νή μονή του Δαφνίου.
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook
Δάσος Χαϊ­δα­ρί­ου σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων