- Διαφήμιση -

Μυστήριο με τον θάνατο φοιτήτριας στο Αιγάλεω – Φέρεται να εμπλέκεται με σατανιστές

Από εγκληματική ενέργεια και όχι αυτοκτονία επήλθε ο θάνατος της 22χρονης υποστηρίζει η οικογένειά της σε μήνυση που κατέθεσε.

Πέπλο μυστη­ρί­ου καλύ­πτει το θάνα­το νεα­ρής φοι­τή­τριας από τη Βαρ­βά­σαι­να του Πύρ­γου. Η οικο­γέ­νειά της κατέ­θε­σε μήνυ­ση κατ’ αγνώ­στων υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι ο θάνα­τός της 22χρονης κοπέ­λας επήλ­θε από εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια και όχι από αυτοκτονία.

Η 22χρονη βρέ­θη­κε νεκρή μέσα στο δια­μέ­ρι­σμα της στο Αιγά­λεω, λίγο πριν από τις 8 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, με τα αιτία του θανά­του της ακό­μα να διερευνώνται.

Βάσει της επί­ση­μης ενη­μέ­ρω­σης της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, η πρώ­τη εκτί­μη­ση των αστυ­νο­μι­κών του ΑΤ Αιγά­λεω, οι οποί­οι χει­ρί­ζο­νται την υπό­θε­ση, είναι ότι πρό­κει­ται για αυτο­κτο­νία, χωρίς όμως ακό­μα να έχει δημο­σιο­ποι­η­θεί ο τρό­πος με τον οποίο συνέ­βη. Σύμ­φω­να με πηγές της αστυ­νο­μί­ας που επι­κα­λεί­ται η εφη­με­ρί­δα «Πατρίς», η κοπέ­λα φέρε­ται να έβα­λε σακού­λα στο κεφά­λι της και στη συνέ­χεια εισέ­πνευ­σε αέριο (πιθα­νό­τα­τα ήλιο) μέσω καλω­δί­ου που είχε τοπο­θε­τή­σει σε φιά­λη, κάτι πιθα­νό­τα­τα της προ­κά­λε­σε ασφυξία.

Ήταν εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια, υπο­στη­ρί­ζει η οικογένεια

Οι δικη­γό­ροι της οικο­γέ­νειας, Μελί­να και Κώστας Τζα­βά­ρας, κατέ­θε­σαν μήνυ­ση κατ’ αγνώ­στων για εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών. Επι­πλέ­ον, έχουν ήδη ζητή­σει τον ορι­σμό δεύ­τε­ρου ιατρο­δι­κα­στή πραγ­μα­το­γνώ­μο­να για νέα εξέ­τα­ση, για να απο­σα­φη­νι­στούν ορι­σμέ­νες παρά­με­τροι, καθώς και έλεγ­χο του γρα­φι­κού χαρα­κτή­ρα του σημειώ­μα­τος για να δια­πι­στω­θεί η γνη­σιό­τη­τά του

«Θέλου­με να δια­πι­στώ­σου­με τον ακρι­βή χρό­νο θανά­του της κοπέ­λας, καθώς και ποιο ακρι­βώς ζωτι­κό όργα­νο επλή­γη και επέ­φε­ρε τον θάνα­τό της. Υπάρ­χουν σοβα­ρές  ενδεί­ξεις ότι πρό­κει­ται για σκη­νο­θε­τη­μέ­νη αυτο­κτο­νία, ώστε να απο­προ­σα­να­το­λι­στούν οι έρευ­νες της Αστυ­νο­μί­ας. Οι ενδεί­ξεις ξεκι­νούν από το ότι η εικό­να που περι­γρά­φε­ται ως αυτο­κτο­νία, έρχε­ται σε αντί­φα­ση με την κοι­νή πεί­ρα και λογι­κή», δήλω­σε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Τζα­βά­ρας και πρό­σθε­σε ότι υπάρ­χει κατά­θε­ση ενοί­κου της πολυ­κα­τοι­κί­ας για έντο­νες φωνές τα ξημε­ρώ­μα­τα της Πέμ­πτης από το δωμά­τιο της κοπέλας.

Παράλ­λη­λα, ο κ. Τζα­βά­ρας απο­κά­λυ­ψε στην εφ. «Πατρίς» ότι έχει ζητη­θεί άρση τηλε­φω­νι­κού απορ­ρή­του και ανά­κτη­ση δεδο­μέ­νων από τα σόσιαλ μίντια, διό­τι δεν βρέ­θη­καν αρχεία στις ηλε­κτρο­νι­κές της συσκευές.

«Είναι σβη­σμέ­νες οι κλή­σεις, οι εγγρα­φές από λάπτοπ, ipad και άλλες συσκευ­ές. Έχου­με ζητή­σει την άρση απορ­ρή­του και την ανά­κτη­ση δεδο­μέ­νων από το Φέι­σμπουκ και το Ίνστα­γκραμ, διό­τι η κοπέ­λα ενδε­χο­μέ­νως έπε­σε θύμα απει­λών», επι­σή­μα­νε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Τζαβάρας.

Πιθα­νή εμπλο­κή σατανιστών

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της εκπο­μπής «Μαζί σου», η κοπέ­λα είχε σχέ­σεις με σατα­νι­σμό και δολο­φο­νή­θη­κε στο πλαί­σιο κάποια σατα­νι­στι­κής τελε­τής. Οι γονείς της φοι­τή­τριας βρή­καν φωτο­γρα­φί­ες της σε κάποιο σατα­νι­στι­κό προ­φίλ, όπου υπήρ­χαν εικό­νες με τελε­τές, και από εκεί άρχι­σε να ξετυ­λί­γε­ται το κουβάρι

Στη μήνυ­ση που υπέ­βα­λαν οι γονείς της, ανα­φέ­ρε­ται ότι η κοπέ­λα βρέ­θη­κε νεκρή στο δια­μέ­ρι­σμά της με ένα περί­ερ­γο τρό­πο. Σύμ­φω­να με τον ιατρο­δι­κα­στή, ο θάνα­τος της κοπέ­λας πιθα­νό­τα­τα συνέ­βη την Τετάρ­τη 20 Μαρ­τί­ου. Πρό­κει­ται για τη μέρα της παν­σε­λή­νου και της εαρι­νής ιση­με­ρί­ας. Για τους σατα­νι­στές, είναι μία από τις πιο σημα­ντι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες και γιορ­τά­ζουν αυτή τη μέρα με τελε­τές και σεξουα­λι­κά όργια.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων