- Διαφήμιση -

Λήστευε ηλικιωμένους στην Αγία Βαρβάρα

Αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη 23χρονου σε καταυλισμό

Σε καταυ­λι­σμό στην Αγία Βαρ­βά­ρα συνε­λή­φθη, έπει­τα από αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση, 23χρονος, μέλος σπεί­ρας που φέρε­ται ότι λήστευε ηλι­κιω­μέ­να άτο­μα στην συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή. Παράλ­λη­λα, ανα­ζη­τού­νται άλλα τρία μέλη της σπείρας.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας Αγί­ας Βαρ­βά­ρας, του­λά­χι­στον από τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο οι κατη­γο­ρού­με­νοι στο­χο­ποιού­σαν ηλι­κιω­μέ­νες γυναί­κες που βρί­σκο­νταν κοντά στον Ιερό Ναό της Αγί­ας Βαρ­βά­ρας. Στη συνέ­χεια, τις πλη­σί­α­ζαν και αφαι­ρού­σαν με βίαιο τρό­πο τις τσά­ντες ή τις αλυ­σί­δες λαι­μού που φορού­σαν. Μάλι­στα, σε κάποιες περι­πτώ­σεις οι δρά­στες δεν δίστα­ζαν να σύρουν στο έδα­φος τα θύμα­τα τους, προ­κα­λώ­ντας τον τραυ­μα­τι­σμό τους ή ακό­μη να τις ακι­νη­το­ποιούν από το λαι­μό. Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί πέντε περι­πτώ­σεις ληστειών.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων