- Διαφήμιση -

Αγία Βαρβάρα: Εξαφάνιση 17χρονης

Πληροφορίες για ανάμιξη τρίτων προσώπων

Στις 28/05/22, πρω­ι­νές ώρες, εξα­φα­νί­στη­κε από την περιο­χή της Αγί­ας Βαρ­βά­ρας Αττι­κής, η Ελέ­νη Ξ. 17 ετών. «Το Χαμό­γε­λο Του Παι­διού»  ενη­με­ρώ­θη­κε χθες, 30/05/2022, για την εξα­φά­νι­ση της ανή­λι­κης και προ­έ­βη σήμε­ρα, 31/5/2022, στην δημο­σιο­ποί­η­ση των στοι­χεί­ων της κατό­πιν εισαγ­γε­λι­κής εντο­λής, καθώς υπάρ­χουν υπό­νοιες εμπλο­κής τρί­των ατό­μων στην εξα­φά­νι­σή της. Η Ελέ­νη Ξ. έχει ύψος 1.55 μ., ζυγί­ζει 46 κιλά, έχει μακριά ξαν­θά μαλ­λιά και μπλε μάτια.

Οποιοσ­δή­πο­τε έχει κάποια πλη­ρο­φο­ρία, παρα­κα­λεί­ται να επι­κοι­νω­νή­σει τηλε­φω­νι­κά με «Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρω­παϊ­κή Γραμ­μή για τα Εξα­φα­νι­σμέ­να Παι­διά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρ­μο­γής MissingAlertapp οπού υπάρ­χει ζωντα­νή ενη­μέ­ρω­ση για την εξαφάνιση.….

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων