- Διαφήμιση -

Κέντρο Υγείας Μεγάρων: Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση αποκατάσταση της 24ωρης λειτουργίας του

Την άμεση αποκατάσταση της 24ωρης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του, ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών ζητά την «άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση της 24ωρης λει­τουρ­γί­ας του Κέντρου Υγεί­ας Μεγά­ρων, για την υπο­βάθ­μι­ση του οποί­ου φέρει ακέ­ραιη ευθύ­νη η προη­γού­με­νη πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγείας».

Σοβα­ρό πρό­βλη­μα υπο­στε­λέ­χω­σης στο Κέντρο Υγεί­ας Μεγάρων

«Το Κέντρο Υγεί­ας αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρό πρό­βλη­μα υπο­στε­λέ­χω­σης, μετά τη συντα­ξιο­δό­τη­ση δυο ιατρών, στις αρχές του έτους, γεγο­νός για το οποίο η τότε διοί­κη­ση της ΥΠΕ και το Υπουρ­γείο Υγεί­ας ήταν ενη­με­ρω­μέ­νοι εντού­τοις δεν έλα­βαν εγκαί­ρως μέτρα προ­κει­μέ­νου να καλυ­φθεί το κενό που ήταν ανα­με­νό­με­νο να δημιουρ­γη­θεί», ανα­φέ­ρει ο ΙΣΑ και προσθέτει:

«Για το θέμα είχε παρέμ­βει πριν από μερι­κούς μήνες ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών, ο οποί­ος είχε ζητή­σει την άμε­ση στε­λέ­χω­ση του Κέντρου Υγεί­ας προ­κει­μέ­νου να συνε­χί­σει την 24ωρη λει­τουρ­γία του.

Ωστό­σο δεν έγι­ναν οι απαι­τού­με­νες ενέρ­γειες και το απο­τέ­λε­σμα είναι ότι το Κέντρο Υγεί­ας λει­τουρ­γεί πλέ­ον μέχρι τις τρεις το μεση­μέ­ρι και οι κάτοι­κοι της περιο­χής μένουν υγειο­νο­μι­κά ακάλυπτοι».

Σχο­λιά­ζο­ντας το θέμα, ο Πρό­ε­δρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνι­σε τα εξής :

«Τα εγκλη­μα­τι­κά λάθη και οι πει­ρα­μα­τι­σμοί της προη­γού­με­νης ηγε­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας οδή­γη­σαν στη διά­λυ­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας. Οι συμπο­λί­τες μας κιν­δυ­νεύ­ουν καθη­με­ρι­νά και οι ευθύ­νες για αυτό έχουν ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο. Καλού­με τη νέα πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας να δομή­σει ένα σύγ­χρο­νο σύστη­μα ΠΦΥ αξιο­ποιώ­ντας το υψη­λά εξει­δι­κευ­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό δυνα­μι­κό της χώρας που θα καλύ­πτει τις ανά­γκες του πλη­θυ­σμού στο τελευ­ταίο άκρο της Ελλάδας.»

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων