- Διαφήμιση -

Φυλακές Κορυδαλλού: Μητέρα κρατουμένου είχε κρύψει ναρκωτικά μέσα σε… σουβλάκια [εικόνες]

Ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε… σουβλάκια και κατεψυγμένο κρέας, προσπάθησε να περάσει μία μητέρα κρατουμένου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η γυναί­κα που επι­χεί­ρη­σε να «περά­σει» ναρ­κω­τι­κά στο Κατά­στη­μα Κρά­τη­σης Κορυ­δαλ­λού κατά την διάρ­κεια επι­σκε­πτη­ρί­ου, συνε­λή­φθη. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, κατα­σχέ­θη­καν συνο­λι­κά περί­που 250 γραμ­μά­ρια ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης κρυμ­μέ­να σε σου­βλά­κια και κατε­ψυγ­μέ­νο κρέας.

Είχε κρύ­ψει τα ναρ­κω­τι­κά μέσα σε… σουβλάκια

 

Τι εντο­πί­στη­κε κατά τον έλεγχο

Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 4 Οκτω­βρί­ου. Ειδι­κό­τε­ρα, κατά τη διάρ­κεια ελέγ­χου που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σωφρο­νι­στι­κοί υπάλ­λη­λοι και υπάλ­λη­λοι την εξω­τε­ρι­κής φρου­ράς βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν: μέσα σε τρό­φι­μα (σου­βλά­κια) δυο συσκευα­σί­ες ναρ­κω­τι­κών ουσιών, ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης μικτού βάρους 47 γραμ­μα­ρί­ων και εντός κατε­ψυγ­μέ­νου κρέ­α­τος οκτώ συσκευα­σί­ες ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης μικτού βάρους 201 γραμμαρίων.

Ναρ­κω­τι­κά κρυμ­μέ­να μέσα σε κατε­ψυγ­μέ­νο κρέας

 

Τα ναρ­κω­τι­κά προ­ο­ρί­ζο­νταν για ημε­δα­πό κρα­τού­με­νο συγ­γε­νή της, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για ληστεία από κοι­νού κατ’ επάγ­γελ­μα και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, και βρί­σκε­ται στο Κατά­στη­μα Κρά­τη­σης από τις αρχές του 2019.

Τα ναρ­κω­τι­κά που κατασχέθηκαν

 

Άμε­σα ενη­με­ρω­θή­καν οι αστυ­νο­μι­κές και δικα­στι­κές Αρχές καθώς και ο Εισαγ­γε­λέ­ας Επό­πτης. Την προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Κορυδαλλού.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων