- Διαφήμιση -

Μάνδρα: Αρχίζει η δίκη για τις φονικές πλημμύρες με τους 24 νεκρούς

Στο Β' Τριμελές Πλημμελειοδικείο αρχίζει σήμερα (24.01.2020) η δίκη των 21 κατηγορουμένων για τις πλημμύρες στη Μάνδρα, που τον Νοέμβριο του 2017 κόστισαν τη ζωή σε 24 ανθρώπους.

Η Δικαιο­σύ­νη καλεί­ται να απο­φαν­θεί αν οι κατη­γο­ρού­με­νοι, υπεύ­θυ­νοι της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης και υπη­ρε­σιών του Δημο­σί­ου, φέρουν ευθύ­νες εξαι­τί­ας αμέ­λειας τους, για την ανεί­πω­τη τρα­γω­δία που εκτυ­λί­χθη­κε στη Δυτι­κή Αττι­κή και να απο­τι­μή­σει ποι­νι­κά τον ρόλο του καθε­νός στη τρα­γω­δία στη Μάνδρα.

Στο δικα­στή­ριο καλού­νται να λογο­δο­τή­σουν η πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου, η πρώ­ην δήμαρ­χος Μάν­δρας, οι πρώ­ην δήμαρ­χοι Ελευ­σί­νας και Μεγα­ρέ­ων, ο αρμό­διος αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης, αρμό­διοι υπάλ­λη­λοι των τεχνι­κών υπη­ρε­σιών του δήμου Μάν­δρας, οι αρμό­διοι υπάλ­λη­λοι του δασαρ­χεί­ου Αιγά­λεω, αλλά και των πολε­ο­δο­μιών Αιγά­λεω και Ελευ­σί­νας, καθώς και στε­λέ­χη φορέ­ων του Δημοσίου.

Οι 21, είναι αντι­μέ­τω­ποι με κατη­γο­ρί­ες που, ανά περί­πτω­ση, αφο­ρούν τα αδι­κή­μα­τα της πρό­κλη­σης πλημ­μύ­ρας από αμέ­λεια, ανθρω­πο­κτο­νί­ας από αμέ­λεια κατά συρ­ροή, σωμα­τι­κών βλα­βών και παρα­βί­α­σης κανό­νων οικοδόμησης.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Μάνδρα

Το χρο­νι­κό της υπό­θε­σης έχει αφε­τη­ρία στο όρος Πατέ­ρα, όπου από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της 15ης Νοεμ­βρί­ου 2017 είχε ξεκι­νή­σει πολύ έντο­νη βρο­χό­πτω­ση. Τα ξημε­ρώ­μα­τα πλέ­ον, ο τερά­στιος όγκος του νερού σχη­μά­τι­σε έναν ορμη­τι­κό χεί­μαρ­ρο που από το όρος Πατέ­ρα ακο­λού­θη­σε τη φυσι­κή χάρα­ξη της κοί­της των ρεμά­των Σού­ρες και Αγί­ας Αικατερίνης.

Λόγω, όμως, τεχνη­τών ανθρω­πί­νων παρεμ­βά­σε­ων και εμπο­δί­ων εντός των ρεμά­των, ο όγκος του νερού τελι­κά δια­πέ­ρα­σε την πόλη της Μάν­δρας και εκτο­νώ­θη­κε στη θαλάσ­σια περιο­χή Ελευ­σί­νας και Νέας Περά­μου. Στο πέρα­σμα του νερού, άνθρω­ποι πνί­γη­καν, σπί­τια θάφτη­καν στις λάσπες και περιου­σί­ες κατα­στρά­φη­καν μέσα σε κλά­σμα­τα δευτερολέπτου.

Τα στοι­χεία της έρευ­νας που είχε διε­νερ­γή­σει για την τρα­γω­δία η Εισαγ­γε­λέ­ας Σωτη­ρία Παπα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου, ανέ­δει­ξαν τον συν­δυα­σμό κυρί­ως τριών παρα­γό­ντων παρα­λεί­ψε­ων και αμέ­λειας, που αλλη­λο­συ­μπλή­ρω­σαν ο ένας τον άλλον και οδή­γη­σαν στο φονι­κό απο­τέ­λε­σμα: Ανύ­παρ­κτα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, ανύ­παρ­κτη χάρα­ξη και οριο­θέ­τη­ση ρεμά­των και από­λυ­τη ανο­χή σε σει­ρά αυθαιρεσιών.

Σύμ­φω­να με το πόρι­σμα των Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης που επι­κα­λέ­στη­κε στα συμπε­ρά­σμα­τα της η εισαγ­γε­λέ­ας, στην περιο­χή δια­πι­στώ­θη­καν δεκά­δες παρα­βά­σεις του νόμου και παρα­λεί­ψεις συγκε­κρι­μέ­νων ενερ­γειών. Κορυ­φαία όλων δε για όσα έζη­σε η Μάν­δρα πριν δύο χρό­νια κρί­νε­ται η έλλει­ψη έργων αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, τα οποία εξαγ­γέλ­λο­νται από το 2004.

Στους παρά­γο­ντες που επέ­δρα­σαν στο τρα­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, είναι η κατα­πά­τη­ση ρεμά­των και η αυθαί­ρε­τη δόμη­ση μέσα σε αυτά από τον δήμο Μάν­δρας και ιδιώτες.

Στη δικο­γρα­φία κατα­γρά­φο­νται 39 αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές εντός ρεμά­των, μετα­ξύ των οποί­ων δημο­τι­κό αμα­ξο­στά­σιο, κέντρο δια­σκέ­δα­σης, βεν­ζι­νά­δι­κα, γήπε­δο, κατοι­κί­ες και απο­θή­κες. Η Δικαιο­σύ­νη απο­δί­δει, επί­σης, σοβα­ρό­τα­τες ευθύ­νες τόσο στις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες της Πολε­ο­δο­μί­ας Ελευ­σί­νας, όσο και στο Δασαρ­χείο Αιγά­λεω το οποίο, σύμ­φω­να με τους ελεγ­κτές, καθυ­στέ­ρη­σε τρία ολό­κλη­ρα χρό­νια να απο­φαν­θεί αν είναι δασι­κές ή όχι περιο­χές που έπρε­πε να γίνουν έγκαι­ρα κρί­σι­μα για την περιο­χή αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων