- Διαφήμιση -

Εννέα κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα

Ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος

Η εισαγ­γε­λι­κή έρευ­να έφτα­σε στο τέλος της, δεκα­έ­ξι μήνες μετά τις φονι­κές πλημ­μύ­ρες στη Μάν­δρα, βάζο­ντας στο κάδρο των ποι­νι­κών ευθυ­νών συνο­λι­κά εννέα πρό­σω­πα με θέσεις ευθύ­νης σε Περι­φέ­ρεια, Δήμους και Δασαρ­χεία. Μετα­ξύ των κατη­γο­ρου­μέ­νων, σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος, η περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου, ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Δυτι­κής Αττι­κής Γιάν­νης Βασι­λεί­ου, οι δήμαρ­χοι Μάν­δρας, Ελευ­σί­νας και Μεγα­ρέ­ων, οι δασάρ­χες Αιγά­λεω και Μεγά­ρων αλλά και δύο υπάλ­λη­λοι των Δασαρχείων.

Σε βάρος των εννέα κατη­γο­ρου­μέ­νων, αλλά και κατά παντός υπευ­θύ­νου, ασκή­θη­κε ποι­νι­κή δίω­ξη για πλημ­μύ­ρα από αμέ­λεια, ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια δια παρα­λεί­ψε­ως τελε­σθεί­σα κατά συρ­ροή, σωμα­τι­κές βλά­βες από αμέ­λεια δια παρα­λεί­ψε­ως από υπό­χρεο κατά συρ­ροή και παρά­βα­ση καθή­κο­ντος δια παρα­λεί­ψε­ως, αδι­κή­μα­τα που τιμω­ρού­νται σε βαθ­μό πλημμελήματος.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι θα κλη­θούν να δώσουν εξη­γή­σεις ενώ­πιον του ανα­κρι­τή, ο οποί­ος θα χει­ρι­στεί την υπό­θε­ση λόγω σπου­δαιό­τη­τας με το χαρα­κτή­ρα του επεί­γο­ντος ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται η ανά­κρι­ση να οδη­γή­σει και σε άλλα πρό­σω­πα. Ο δρό­μος που ακο­λού­θη­σε η Εισαγ­γε­λία θυμί­ζει αυτόν που χαρά­κτη­κε και στην υπό­θε­ση της φονι­κής πυρ­κα­γιάς στο Μάτι καθώς και σε αυτή την περί­πτω­ση ο ενδε­χό­με­νος δόλος δεν μπο­ρού­σε να στη­ρι­χθεί νομικά.

Στο εισαγ­γε­λι­κό πόρι­σμα, το οποίο αριθ­μεί 66 σελί­δες, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, εντο­πί­ζο­νται δυσλει­τουρ­γί­ες και παρα­λή­ψεις των αρμο­δί­ων υπη­ρε­σιών στην κατεύ­θυν­ση της πρό­λη­ψης και περιο­ρι­σμού των συνε­πειών του ακραί­ου, όπως ανα­φέ­ρει, και­ρι­κού φαι­νο­μέ­νου εξει­δι­κεύ­ο­ντας τις ενέρ­γειες στις οποί­ες όφει­λε να έχει προ­βεί η κάθε μία. Η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός ανα­φέ­ρε­ται σε έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας και έργων ορει­νής υδρο­νο­μί­ας, πολε­ο­δο­μι­κές παρα­βά­σεις, έλλει­ψη διευ­θέ­τη­σης-οριο­θέ­τη­σης ρεμά­των αλλά και έλλει­ψη αστυ­νό­μευ­σης και συντή­ρη­σης ρεμάτων.

«Στην υπό­θε­ση το ενδια­φέ­ρον των αρχών επι­κε­ντρώ­θη­κε κυρί­ως στην πρό­λη­ψη, στο για­τί προ­κλή­θη­καν αυτά τα απο­τε­λέ­σμα­τα, αφού η πλημ­μύ­ρα είναι φυσι­κό φαι­νό­με­νο» ανέ­φε­ραν αρμό­διες πηγές. Απο­τέ­λε­σμα ήταν από την κατα­στρο­φι­κή πλημ­μύ­ρα να χαθούν 25 ανθρώ­πι­νες ζωές και να προ­κλη­θούν τερά­στιες κατα­στρο­φές σε περιου­σί­ες της περιο­χής. Στο στό­χα­στρο της εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας είχαν μπει συνο­λι­κά 25 πρό­σω­πα τα ονό­μα­τα των οποί­ων ανα­φέ­ρο­νταν σε μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές που κατέ­θε­σαν συγ­γε­νείς θυμά­των, ιδιώ­τες, φορείς και οργανώσεις.

Ωστό­σο, για πέντε από τα συγκε­κρι­μέ­να πρό­σω­πα , τα οποία ελέγ­χο­νταν για πολε­ο­δο­μι­κές παρα­βά­σεις και άλλες πρά­ξεις όπως επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, εκδό­θη­καν εισαγ­γε­λι­κές δια­τά­ξεις για την ορι­στι­κή παύ­ση της ποι­νι­κής δίω­ξης, λόγω παρα­γρα­φής. Για τους υπό­λοι­πους 11, πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως στο πλαί­σιο της έρευ­νας, προ­έ­κυ­ψε ότι δεν είχαν αρμο­διό­τη­τες σχε­τι­κές με την πρό­λη­ψη της θανα­τη­φό­ρας πλημ­μύ­ρας με απο­τέ­λε­σμα να μην εντο­πι­στούν ευθύ­νες σε βάρος τους.

Αξί­ζει να σημειω­θεί η εισαγ­γε­λέ­ας συνε­χί­ζει την προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση που έχει δια­τα­χθεί για την πλημ­μύ­ρα που σημειώ­θη­κε στην περιο­χή της Μάν­δρας το καλο­καί­ρι του 2018. Στο μικρο­σκό­πιο της εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας βρί­σκο­νται τόσο τα αίτια του φαι­νο­μέ­νου όσο και οι ενέρ­γειες που έγι­ναν προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά μέτρα καθώς είχε ήδη προη­γη­θεί η φονι­κή πλημ­μύ­ρα του Νοεμ­βρί­ου 2017.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων