- Διαφήμιση -

Αυτοί είναι οι Γεωργιανοί διαρρήκτες που είχαν «ξαφρίσει» την Αθήνα

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ τις φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας των έξι γεωργιανών κακοποιών που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες για δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις

Στη δημο­σιό­τη­τα έδω­σε η ΕΛ.ΑΣ τις φωτο­γρα­φί­ες και τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας των έξι γεωρ­για­νών κακο­ποιών που συνε­λή­φθη­σαν πριν από μερι­κές ημέ­ρες για δεκά­δες κλο­πές και διαρρήξεις.

Ανά­με­σα τους και ο αρχη­γός της συμ­μο­ρί­ας, που έφε­ρε τον τίτλο του «Vor V Zakone» (στα ελλη­νι­κά «κλέ­φτης του νόμου»). Πρό­κει­ται για τον (επ.) ENDELADZE (ον.) GEORGI του NUGZARI και της MARINA , γεν. 24-02-1981 στην Γεωρ­γία, με το προ­σω­νύ­μιο «TAVA».

Τα μέλη της συγκε­κρι­μέ­νης συμ­μο­ρί­ας είναι υπεύ­θυ­νοι για πλή­θος διαρ­ρή­ξε­ων με επαγ­γελ­μα­τι­κή ακρί­βεια και μεθό­δους και το πλή­θος των κλο­πι­μαί­ων κατέ­λη­γε σε ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ριο στην Αθή­να και κυρί­ως στην χώρα τους όπου πετύ­χαι­ναν τις καλύ­τε­ρες προς πώλη­ση τιμές των κλοπιμαίων.

Η λεία της οργά­νω­σης φέρε­ται να υπερ­βαί­νει τα 200.000 ευρώ, με τα μέλη της σπεί­ρας να στο­χεύ­ουν κατοι­κί­ες σε Αθή­να, Πετρά­λω­να, Νέο Κόσμο, Ταύ­ρο, Καλ­λι­θέα, Πετρού­πο­λη, Πατή­σια κ.α.

«Το κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό του εγκλη­μα­τι­κού αυτού δικτύ­ου ήταν η δόμη­σή του» τόνι­σε, μετα­ξύ άλλων, ο διευ­θυ­ντής της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, Γιώρ­γος Κανέλλος.

Σε βάρος των συλ­λη­φθέ­ντων σχη­μα­τί­στη­κε ‑κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα- δικο­γρα­φία, για τα ‑κατά περί­πτω­ση- αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, του νόμου για την «πρό­λη­ψη και κατα­στο­λή της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και της χρη­μα­το­δό­τη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας και άλλες δια­τά­ξεις», του νόμου περί όπλων, καθώς και του νόμου περί αλλοδαπών.

«Κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό των οργα­νώ­σε­ων αυτού του τύπου απο­τε­λεί η πίστη και η αφο­σί­ω­ση στην «ομά­δα», η οποία δια­σφα­λί­ζε­ται από το γεγο­νός ότι τα μέλη έχουν κοι­νή εθνι­κή και οικο­γε­νεια­κή βάση» υπο­γράμ­μι­σε, από την πλευ­ρά του, ο εκπρό­σω­πος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεό­δω­ρος Χρονόπουλος.

Η μεθο­δο­λο­γία της σπεί­ρας ήταν η εξής: Οι δρά­στες μετέ­βαι­ναν στην περιο­χή που είχαν επι­λέ­ξει, κατά τη διάρ­κεια των πρω­ι­νών ωρών και σε ημέ­ρες κατά τις οποί­ες λει­τουρ­γού­σε λαϊ­κή αγο­ρά και οι ένοι­κοι απου­σί­α­ζαν από τις οικί­ες τους.

Στην περιο­χή που θα «χτυ­πού­σαν» πήγαι­ναν με Ι.Χ αυτο­κί­νη­τα, τα οποία στάθ­μευαν πάντα κοντά στην οικία – στό­χο, ώστε να είναι σε θέση να δια­φύ­γουν άμε­σα μετά την διάρρηξη.

Οι δρά­στες για να εισβά­λουν στις πολυ­κα­τοι­κί­ες, χρη­σι­μο­ποιού­σαν διά­φο­ρα τεχνά­σμα­τα, όπως, για παρά­δειγ­μα τα δια­φη­μι­στι­κά φυλ­λά­δια. Στη συνέ­χεια, και αφού πρώ­τα βεβαιώ­νο­νταν ότι οι ένοι­κοι απου­σιά­ζουν, παρα­βί­α­ζαν τον ομφα­λό της κλειδαριάς.

Τα κλο­πι­μαία τα πωλού­σαν αμέ­σως σε ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ρια της Αθή­νας, απο­κο­μί­ζο­ντας μεγά­λα οικο­νο­μι­κά οφέ­λη. Σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, μάλι­στα, μετέ­φε­ραν τη λεία στη Γεωρ­γία, προ­κει­μέ­νου να πετύ­χουν το μέγι­στο δυνα­τό κέρδος.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, τα μέλη της σπεί­ρας σχε­δί­α­ζαν να υπο­βλη­θούν σε πλα­στι­κές επεμ­βά­σεις, με σκο­πό να αλλοιώ­σουν τα δαχτυ­λι­κά τους απο­τυ­πώ­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν τις έρευ­νες των αρχών.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων