- Διαφήμιση -

Πανελλήνιες 2019: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

Αντίστροφη μέτρηση για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις – Πότε αρχίζουν οι δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Όλοι οι υπο­ψή­φιοι για συμ­με­το­χή στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις του 2019, για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, πρέ­πει να υπο­βά­λουν στο Λύκειό τους Αίτη­ση-Δήλω­ση υπο­ψη­φιό­τη­τας συμ­με­το­χής στις εξε­τά­σεις αυτές.

Η προ­θε­σμία για φέτος ορί­ζε­ται από την Τετάρ­τη 20 ως και την Παρα­σκευή 29 Μαρ­τί­ου 2019 για όλους τους υπο­ψη­φί­ους που επι­θυ­μούν να συμ­με­τά­σχουν στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) και των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ).

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι η ανω­τέ­ρω προ­θε­σμία είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της δεν γίνε­ται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να προ­μη­θεύ­τουν την Αίτη­ση – Δήλω­ση που ανα­λο­γεί στην περί­πτω­σή τους είτε από το δια­δί­κτυο, είτε από το Λύκειό τους.

Στη συνέ­χεια θα συμπλη­ρώ­νει την Αίτη­ση — Δήλω­ση σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες που ανα­γρά­φο­νται στο έντυ­πο και θα προ­σέρ­χο­νται στο Λύκειό τους, για την ορι­στι­κή ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή της. Στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας www.minedu.gov.gr, στοσύν­δε­σμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρ­τώ­νται τα κατά περί­πτω­ση υπο­δείγ­μα­τα της Αίτη­σης-Δήλω­σης και οι σχε­τι­κές εγκύ­κλιοι που περι­γρά­φουν πλή­ρως τη δια­δι­κα­σία και τα ανα­λυ­τι­κά δικαιο­λο­γη­τι­κά για κάθε κατη­γο­ρία υπο­ψη­φί­ου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθη­τής ή από­φοι­τος). Επί­σης, απο­στέλ­λο­νται ήδη στα Λύκεια οι σχε­τι­κές εγκύ­κλιοι με τα αντί­στοι­χα υπο­δείγ­μα­τα της Αίτησης-Δήλωσης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι όλοι οι ως άνω μαθη­τές και από­φοι­τοι (υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με ανα­πη­ρία και ειδι­κές εκπαι­δευ­τι­κές ανά­γκες που εξε­τά­ζο­νται σύμ­φω­να με την κεί­με­νη νομο­θε­σία προ­φο­ρι­κά ή γρα­πτά κατά περί­πτω­ση, πρέ­πει ως τις 29 Μαρ­τί­ου να υπο­βά­λουν και σχε­τι­κή αίτη­ση με τα απαι­τού­με­να δικαιο­λο­γη­τι­κά στο Λύκειό τους.

Στην ίδια προ­θε­σμία 20–29 Μαρ­τί­ου οι υπο­ψή­φιοι που τυχόν ενδια­φέ­ρο­νται για τα 3 Μου­σι­κά Τμή­μα­τα με τη νέα δια­δι­κα­σία εισα­γω­γής (το Τµή­µα Μου­σι­κών Σπου­δών του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­µί­ου, το Τµή­µα Μου­σι­κής Επι­στή­µης και Τέχνης του Πανε­πι­στη­µί­ου Μακε­δο­νί­ας, και το Τµή­µα Μου­σι­κών Σπου­δών του Πανε­πι­στη­µί­ου Ιωαν­νί­νων), εκτός από την Αίτη­ση-Δήλω­ση για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, υπο­βάλ­λουν και σχε­τι­κή Αίτη­ση-Υπεύ­θυ­νη Δήλω­ση για τα 3 Μου­σι­κά Τμήματα.

Οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να γνωρίζουν:

1. Όσοι υπο­ψή­φιοι ενδια­φέ­ρο­νται για τις Στρα­τιω­τι­κές Σχο­λές, τις Αστυ­νο­μι­κές Σχο­λές, τις Σχο­λές της Πυρο­σβε­στι­κής Ακα­δη­μί­ας, τις Σχο­λές του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και τις Σχο­λές της Ακα­δη­μί­ας του Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού πρέ­πει επι­πλέ­ον να υπο­βά­λουν αίτη­ση απευ­θεί­ας στο Στρα­τό, στην Αστυ­νο­μία, στην Πυρο­σβε­στι­κή, στο Λιμε­νι­κό ή στο Εμπο­ρι­κό Ναυ­τι­κό σε χρο­νι­κό διά­στη­μα που θα ορί­ζε­ται στις προ­κη­ρύ­ξεις που θα εκδώ­σουν τα αρμό­δια Υπουρ­γεία και να κρι­θούν ικα­νοί στις προ­κα­ταρ­κτι­κές εξε­τά­σεις. Οι παρα­πά­νω προ­κη­ρύ­ξεις θα δια­τί­θε­νται από τα Στρα­το­λο­γι­κά Γρα­φεία, τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα, την Πυρο­σβε­στι­κή και τις κατά τόπους Λιμε­νι­κές Αρχές αντίστοιχα.

2. Από φέτος σχο­λές του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος — Ελλη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής εντά­χθη­καν στο σύστη­μα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων και συγκε­κρι­μέ­να η Σχο­λή Δοκί­μων Λιμε­νο­φυ­λά­κων και η Σχο­λή Δοκί­μων Σημαιο­φό­ρων για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ και η Σχο­λή Δοκί­μων Λιμε­νο­φυ­λά­κων για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ. Οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν την εισα­γω­γή τους σε αυτές είτε με νέα εξέ­τα­ση το 2019 είτε χωρίς νέα εξέ­τα­ση το 2019 (για το 10% των θέσεων).

3. Όσοι υπο­ψή­φιοι ενδια­φέ­ρο­νται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμ­με­τά­σχουν φέτος στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, πρέ­πει υπο­χρε­ω­τι­κά να δηλώ­σουν την επι­θυ­μία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμ­με­τά­σχουν και στις πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες (υγειο­νο­μι­κή εξέ­τα­ση και αγωνίσματα).

4. Υπο­ψή­φιοι για το 10% των θέσε­ων (χωρίς νέα εξέ­τα­ση) μπο­ρούν να είναι μόνο όσοι εξε­τά­στη­καν πανελ­λα­δι­κά το 2017 ή το 2018 (με τα ημε­ρή­σια ΓΕΛ ή με τα ημε­ρή­σια ΕΠΑΛ). Όσοι επι­θυ­μούν να είναι υπο­ψή­φιοι για το 10% των θέσε­ων, δεν θα υπο­βά­λουν την Αίτη­ση-Δήλω­ση του Μαρ­τί­ου, αλλά απευ­θεί­ας μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο. Οι υπο­ψή­φιοι για το 10% των ΓΕΛ έτους 2017 θα συμπλη­ρώ­σουν μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο με πέντε (5) επι­στη­μο­νι­κά πεδία.

5. Όσοι από τους μαθη­τές της τελευ­ταί­ας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπί­πτουν στην ειδι­κή κατη­γο­ρία των υπο­ψη­φί­ων-πασχό­ντων από σοβα­ρές παθή­σεις (για εισα­γω­γή στο 5% των θέσε­ων εισα­κτέ­ων χωρίς εξε­τά­σεις), έχουν ήδη απο­κτή­σει νέο πιστο­ποι­η­τι­κό της πάθη­σής τους από τις αρμό­διες επτα­με­λείς επι­τρο­πές των νοσο­κο­μεί­ων. Αυτοί οι μαθη­τές, εφό­σον δεν επι­θυ­μούν να συμ­με­τά­σχουν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, δεν υπο­βάλ­λουν την Αίτη­ση-Δήλω­ση του Μαρ­τί­ου, αλλά θα κατα­θέ­σουν μηχα­νο­γρα­φι­κό σε ημε­ρο­μη­νί­ες που θα ανα­κοι­νω­θούν αργότερα.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων