- Διαφήμιση -

Στήθηκαν οι πινακίδες στον Ασπρόπυργο — Έκτακτη συνεδρίαση Μεταφορέων

Σε απαγορευτικό κλοιό τέθηκαν τα φορτηγά στον Ασπρόπυργο μετά την τοποθέτηση δεκάδων πινακίδων απαγόρευσης εισόδου φορτηγών ή υποχρεωτικής κατεύθυνσης αυτών.

Ο μεγαλύτερος κόμβος μεταφορών της Ελλάδας με χιλιάδες διελεύσεις οχημάτων τελεί σε συμμόρφωση με τον νόμο Σπίρτζη (ν. 4388/16), που επιβάλλει την απαγόρευση των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε όλο το παράπλευρο οδικό δίκτυο και ‑ουσιαστικά- την υποχρεωτική κυκλοφορία τους στους δρόμους μετά διοδίων.

Όπως επα­νει­λημ­μέ­να έχει γρά­ψει το περιο­δι­κό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR, οι εξαι­ρέ­σεις που προ­βλέ­πει ο νόμος πρα­κτι­κά δεν είναι εφαρ­μό­σι­μες σε περιο­χές όπως ο Ασπρό­πυρ­γος με εκα­το­ντά­δες σημεία φόρτωσης/εκφόρτωσης και αυτό για­τί είναι αδύ­να­τον ο οδη­γός, άρα και το όχη­μα που οδη­γεί, να γνω­ρί­ζουν εκ των προ­τέ­ρων τις φορ­τώ­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν. Ο κόσμος των μετα­φο­ρών γνω­ρί­ζει ότι σχε­δόν το σύνο­λο των φορ­τη­γών δου­λεύ­ει γκρου­πάζ, δηλα­δή συμπλη­ρώ­νει το χώρο της ντα­λί­κας με παλέ­τες και εμπο­ρεύ­μα­τα από δια­φο­ρε­τι­κά σημεία. Οι περισ­σό­τε­ρες φορ­τώ­σεις προ­κύ­πτουν στη στιγ­μή ανά­λο­γα με τις ανά­γκες των πελα­τών και δεν είναι δυνα­τόν να έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί, ώστε να έχει ο οδη­γός εξα­σφα­λί­σει την κατ΄ εξαί­ρε­ση άδεια εισό­δου στους παρα­δρό­μους ‑και ο Ασπρό­πυρ­γος είναι η περιο­χή με τους δεκά­δες παρά­δρο­μους, καθώς βρί­σκε­ται ανά­με­σα στην Αττι­κή Οδό και στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Αθη­νών – Κορίνθου.

Άλλω­στε, αυτός είναι και ο λόγος που ο δήμαρ­χος του Ασπρο­πύρ­γου, Νίκος Μελε­τί­ου, είχε ταχθεί κατά του μέτρου της απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας των φορ­τη­γών μέχρι να υπάρ­ξει μιας άλλης μορ­φής πρό­τα­ση για τα φορ­τη­γά που κινού­νται στην περιοχή.

Να υπεν­θυ­μί­σου­με, ότι ανά­λο­γη θέση κατά του νόμου Σπίρ­τζη έχουν λάβει και οι πρό­ε­δροι Επι­με­λη­τη­ρια­κών και άλλων Παρα­γω­γι­κών φορέων.

Έκτακτη συνάντηση

Μπρο­στά στη δυσμε­νή αυτή για τα φορ­τη­γά εξέ­λι­ξη, τα συν­δι­κά­τα των αυτο­κι­νη­τι­στών ΦΔΧ, όπως και οι επι­κε­φα­λής άλλων Σωμα­τεί­ων και Φορέ­ων που τάσ­σο­νται στο πλευ­ρό των μετα­φο­ρέ­ων, θα συνα­ντη­θούν εκτά­κτως αύριο, Τρί­τη 12/2/19, το από­γευ­μα στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Ασπρο­πύρ­γου για τη λήψη απο­φά­σε­ων, χωρίς να απο­κλεί­ο­νται και οι δυνα­μι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις του Κλάδου.

 

 

Πηγή http://troxoikaitir.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων