- Διαφήμιση -

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί: Χιονιάς από το απόγευμα! Θα το στρώσει και στην Αττική!

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού!

Πρό­γνω­ση και­ρού: Παγω­νιά, χιό­νια και θυελ­λώ­δεις άνε­μοι θα είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της κακο­και­ρί­ας που θα επη­ρε­ά­σει την Ελλά­δα από σήμε­ρα το απόγευμα.

Οπως δήλω­σε ο μετε­ω­ρο­λό­γος Γιάν­νης Καλ­λιά­νος στον ΘΕΜΑ 104,6, από σήμε­ρα θα επη­ρε­α­στούν περιο­χές της Βόρειας Ελλά­δας, ενώ από αύριο η κακο­και­ρία θα επη­ρε­ά­σει ολό­κλη­ρη τη χώρα.

«Ερχε­ται χιο­νιάς, αν και προ­φα­νώς μέσα στο χει­μώ­να βιώ­σα­με πιο έντο­νους χιο­νιά­δες», είπε και εξή­γη­σε ότι «από το το ξημέ­ρω­μα περι­μέ­νου­με ακα­ριαία πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας κατά 8–10 βαθ­μούς μέσα σε 24 ώρες και έτσι οι βρο­χές θα γίνο­νται αμέ­σως χιόνια».

Θεσ­σα­λία και Κεντρι­κή Στε­ρεά θα βρε­θούν στο επί­κε­ντρο της κακο­και­ρί­ας αυτής, καθώς ανα­μέ­νε­ται να χιο­νί­σει ακό­μα και στις πεδι­νές περιο­χές των δια­με­ρι­σμά­των αυτών.

Στην Αττι­κή, κατά περιό­δους ανα­μέ­νου­με χιο­νο­πτώ­σεις πάνω από τα 350–400 μέτρα και υψη­λό­τε­ρα, ενώ πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις πιθα­νώς θα σημειω­θούν και σε χαμη­λό­τε­ρα υψό­με­τρα στα βορειό­τε­ρα τμή­μα­τα του νομού, στα σύνο­ρα προς την Βοιω­τία. Ο χιο­νιάς θα επη­ρε­ά­σει την Αττι­κή μέχρι το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης, ενώ στα υπό­λοι­πα τμή­μα­τα της χώρας θα αρχί­σει να υπο­χω­ρεί το βρά­δυ της Πέμ­πτης ή και ξημε­ρώ­μα­τα Παρα­σκευ­ής, όπως είπε ο κύριος Καλ­λιά­νος, που σημεί­ω­σε ότι «όπου θα έχει χιο­νί­σει, ο παγε­τός θα είναι έντο­νος, καθώς οι θερ­μο­κρα­σί­ες θα είναι πολύ χαμη­λές». «Στην Κηφι­σιά ή σε περιο­χές βορειό­τε­ρα και υψη­λό­τε­ρα, δίνω περί­που 50–55% πιθα­νό­τη­τες να χιο­νί­σει», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο μετεωρολόγος.

Οι άνε­μοι που θα πνέ­ουν στο Αιγαίο θα είναι εντά­σε­ως 9 — 10 — 11 μπο­φόρ, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά δήλω­σε, με απο­τέ­λε­σμα να ανα­μέ­νου­με δια­κο­πή των ακτο­πλοϊ­κών συγκοι­νω­νιών στο Αιγαίο από το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της μέχρι και το από­γευ­μα Πέμ­πτης, ενώ ανα­μέ­νε­ται να επη­ρε­α­στούν και οι αερο­πο­ρι­κές συγκοι­νω­νί­ες από και προς τα νησιά.

Τα χιό­νια στα νησιά του Αιγαί­ου, δεν απο­κλεί­ο­νται, αλλά θα σημειω­θούν κατά κύριο λόγο στα ορει­νά, όπως θα συμ­βεί και στην Κρήτη.

Γενι­κά τις ερχό­με­νες ημέ­ρες ο και­ρός θα είναι «πάρα πολύ άστα­τος με βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες», σημείωσε.

Ανα­φε­ρό­με­νος στον σημε­ρι­νό και­ρό της Τρί­της, είπε πως πρό­κει­ται για «μετα­βα­τι­κή ημέ­ρα, με παρο­δι­κές νεφώ­σεις, τοπι­κές βρο­χές, που δεν προ­βλη­μα­τί­ζουν. Η θερ­μο­κρα­σία σήμε­ρα θα φτά­σει τους 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου στην Αττι­κή, ενώ αύριο θα φτά­σει το πολύ μέχρι 8 βαθ­μούς και μεθαύ­ριο ακό­μα χαμηλότερα».

Το κύμα κακο­και­ρί­ας θα είναι αισθη­τό με πάρα πολύ κρύο μέχρι και το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο τουλάχιστον.

 

Πηγή http://www.athensmagazine.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων