- Διαφήμιση -

Προηγμένο σύστημα καθαρισμού στα σχολεία στον Δήμο Ασπρόπυργου

Πρόκειται για ένα σύστημα που απολυμαίνει τις επιφάνειες και τον αέρα

Σε μία και­νο­τό­μο ενέρ­γεια προ­χω­ρά ο Δήμος Ασπρό­πυρ­γου, για την προ­στα­σία των μαθη­τών και των εκπαι­δευ­τι­κών στα σχολεία.

Πρό­κει­ται για ένα προηγ­μέ­νο σύστη­μα καθα­ρι­σμού, το οποίο απο­τε­λεί ενερ­γό σύστη­μα απο­λύ­μαν­σης αέρα και επι­φα­νειών, με χαμη­λό κόστος αγο­ράς και συντήρησης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις αντί­στοι­χες σελί­δες μας στο Facebook:

Ο Ασπρό­πυρ­γος σήμερα

Η Δυτι­κή Αττι­κή σήμερα 

Η Εκπαί­δευ­ση σήμε­ρα Education today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων