- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βουλιαγμένη: Το «μυστικό» παραθαλάσσιο ξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου

Από μακριά μπο­ρεί να φαντά­ζει ψηφι­δω­τό, ωστό­σο στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το «μυστι­κό» ξωκ­κλή­σι του Αγί­ου Νικο­λά­ου στη Βου­λιαγ­μέ­νη, είναι γεμά­το από πέτρα, βότσα­λο, μάρ­μα­ρο και πολ­λά ακό­μα υλι­κά που μετα­φέρ­θη­καν εκεί με πολύ κόπο, ώστε να δημιουρ­γη­θεί αυτό το τόσο υπέ­ρο­χο και συνά­μα περί­ερ­γο εκκλησάκι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων