- Διαφήμιση -

Ακυβέρνητο σκάφος στο Σαρωνικό: Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης 4 Ελλήνων

Περισυνελέγησαν οι δύο από ελικόπτερο και παραπλέον πλοίο

Σε εξέ­λι­ξη είναι από το πρωί επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης τεσ­σά­ρων Ελλή­νων επι­βαι­νό­ντων ιστιο­φό­ρου σκά­φους, που παρα­μέ­νει ακυ­βέρ­νη­το, λόγω μηχα­νι­κής βλά­βης και θραύ­σης ιστί­ων στη θαλάσ­σια περιο­χή της νησί­δας του Αγ. Γεωρ­γί­ου στον Σαρωνικό.

Δύο από τους επι­βαί­νο­ντες περι­συ­νε­λέ­γη­σαν από παρα­πλέ­ον πλοίο και ελι­κό­πτε­ρο, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι προ­σπά­θειες για την περι­συλ­λο­γή και των άλλων δύο.

Στο σημείο, όπου επι­κρα­τούν ισχυ­ροί άνε­μοι έντα­σης 8 με 9 μπο­φόρ βρί­σκο­νται τρία παρα­πλέ­ο­ντα πλοία, ενώ επι­χει­ρεί και ελι­κό­πτε­ρο super puma.

 

Πηγή www.news.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων