- Διαφήμιση -

ΣτΕ: «Πάγωσε» προσωρινά την τσιμεντοποίηση του ρέματος της Ραφήνας

Πάγω­σαν” με προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή του Ε΄ Τμή­μα­τος του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας, Μαρ­γα­ρί­τα Γκορ­τζο­λί­δου, οι εργα­σί­ες στο ρέμα της Ραφή­νας, μετά από προ­σφυ­γές στο Ανώ­τα­το Ακυ­ρω­τι­κό Δικα­στή­ριο δύο εξω­ραϊ­στι­κών και οικο­λο­γι­κών συλ­λό­γων καθώς και κατοί­κων της περιοχής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων