- Διαφήμιση -

Μαραθώνας: Βανδαλισμός της προτομής του Γρηγορίου Λαμπράκη

Βανδάλισαν με φασιστικά σύμβολα

Η συγκε­κρι­μέ­νη προ­το­μή είχε ανε­γερ­θεί στην περιο­χή του Τύμ­βου του Μαρα­θώ­να με πρω­το­βου­λία της ΕΕΔΥΕ το 2008 για να τιμή­σει τον αγω­νι­στή του αντι­πο­λε­μι­κού – αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, για­τρό, βαλ­κα­νιο­νί­κη και αντι­πρό­ε­δρο της ΕΕΔΥΕ, Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη. Είναι η προ­το­μή που απο­τε­λεί σημείο ανα­φο­ράς για την εκκί­νη­ση της Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης κάθε χρό­νο ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΕΕΔΥΕ και τονίζει…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων