- Διαφήμιση -

Ίδρυμα Λάτση: Μεγάλη δωρεά 5 εκατ. ευρώ για συγκεκριμένες υποδομές στο Μάτι

Τα χρήματα θα δοθούν κυρίως στην αναβάθμιση των υποδομών Yγείας στην περιοχή

Σε μια σπου­δαία κίνη­ση, για την ανα­κού­φι­ση των πλη­γέ­ντων από την φονι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι, προ­χω­ρά το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Ιωάν­νη Σ. Λάτση.

Οπως τονί­ζε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, δεσμεύ­ε­ται στο να δια­θέ­σει το ποσό των πέντε εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, βάσει της ανα­κοί­νω­σης που είχε εκδώ­σει λίγες ημέ­ρες μετά την μεγά­λη τραγωδία.

Το Εκτε­λε­στι­κό Συμ­βού­λιο του Ιδρύ­μα­τος απο­φά­σι­σε να κατευ­θύ­νει το εν λόγω ποσό στην κάλυ­ψη άμε­σων ανα­γκών στον τομέα της Υγεί­ας που σχε­τί­ζο­νται με τη δια­χεί­ρι­ση επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη ότι η ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης ως αντί­δρα­ση σε μια κατα­στρο­φή της έκτα­σης εκεί­νης του Ιου­λί­ου 2018 είναι σαφώς ενδε­δειγ­μέ­νη, δεδο­μέ­νου ότι ο τομέ­ας της Υγεί­ας απο­τε­λεί έναν δια­πι­στω­μέ­να κρί­σι­μο κρί­κο της αλυ­σί­δας πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας και δια­χεί­ρι­σης οιασ­δή­πο­τε κατά­στα­σης έκτα­κτης ανάγκης.

Οπως τονί­ζε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, κατό­πιν ενδε­λε­χούς εξέ­τα­σης της κατά­στα­σης και διε­ρεύ­νη­σης και ιεράρ­χη­σης των μεγά­λων ανα­γκών, και μετά από συνα­ντή­σεις στε­λε­χών του Ιδρύ­μα­τος με τους επι­κε­φα­λής των αρμο­δί­ων Υγειο­νο­μι­κών Περι­φε­ρειών της Αττι­κής, με Διοι­κη­τές Νοσο­κο­μεί­ων της Αττι­κής και σε συνερ­γα­σία με εκπρο­σώ­πους των αρμό­διων φορέ­ων του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου, το Ίδρυ­μα απο­φά­σι­σε και έχει ήδη δρο­μο­λο­γή­σει τις ακό­λου­θες δωρεές:

· Χρη­μα­το­δό­τη­ση της μελέ­της και υλο­ποί­η­σης του έργου ανα­διαρ­ρύθ­μι­σης, ανα­καί­νι­σης και ανα­βάθ­μι­σης του Τμή­μα­τος Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Αθη­νών «Γ. Γεννηματάς».

Χρη­μα­το­δό­τη­ση της ανα­βάθ­μι­σης του ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού του Τμή­μα­τος Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών και της Μονά­δας Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας καθώς και της δημιουρ­γί­ας Μονά­δας Αυξη­μέ­νης Φρο­ντί­δας στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Αττι­κής «ΚΑΤ».

· Χρη­μα­το­δό­τη­ση εκσυγ­χρο­νι­σμού του ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού της Μονά­δας Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του Λατσεί­ου Κέντρου Εγκαυ­μά­των στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Ελευ­σί­νας «Θριά­σιο».

· Χρη­μα­το­δό­τη­ση προ­μή­θειας εξο­πλι­σμού για τις ανά­γκες λει­τουρ­γί­ας στα­θε­ρών αιθου­σών και κινη­τών συνερ­γεί­ων αιμο­λη­ψί­ας του Εθνι­κού Κέντρου Αιμο­δο­σί­ας (Ε.ΚΕ.Α.).

Οι δράσεις που έχει αναπτύξει

Παράλ­λη­λα με τις ανω­τέ­ρω δωρε­ές, το Ίδρυ­μα έχει ανα­πτύ­ξει τις κάτω­θι δρά­σεις, που αφο­ρούν στην άμε­ση υπο­στή­ρι­ξη συναν­θρώ­πων μας αλλά και στην απο­κα­τά­στα­ση υπο­δο­μών που επλή­γη­σαν από τις πυρ­κα­γιές του 2018:

· Εξα­το­μι­κευ­μέ­νη ιατρι­κή βοή­θεια, που το Ίδρυ­μα χρη­μα­το­δο­τεί ήδη από τα τέλη του 2018, προς υπο­στή­ρι­ξη των εγκαυ­μα­τιών της πυρ­κα­γιάς του Ιουλίου

2018, σε συνερ­γα­σία με την 1η Υ.ΠΕ. Αττι­κής και τη Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Κατοί­κων στο Μάτι Αττι­κής (ΣΕΚΜΑ).

· Δωρεά του Ιδρύ­μα­τος για την ανα­κα­τα­σκευή κτι­ρί­ων και την απο­κα­τά­στα­ση φθο­ρών στο Κ.Α.Α.Υ. (Κέντρο Απο­κα­τά­στα­σης Απω­λειών Υγεί­ας) Αγί­ου Ανδρέα του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Στρα­τού, η οποία ολο­κλη­ρώ­θη­κε εντός του 2018.

Στό­χος του Ιδρύ­μα­τος είναι οι παρεμ­βά­σεις αυτές να συμ­βάλ­λουν μεσο-μακρο­πρό­θε­σμα στην ετοι­μό­τη­τα, πρό­λη­ψη και έγκαι­ρη αντι­με­τώ­πι­ση ανά­λο­γων κατα­στά­σε­ων έκτα­κτης ανάγκης.

Νεό­τε­ρες ανα­λυ­τι­κές ενη­με­ρώ­σεις σχε­τι­κά με την πορεία υλο­ποί­η­σης των ανω­τέ­ρω δωρε­ών θα ανα­κοι­νώ­νο­νται μέσω της ιστο­σε­λί­δας και των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης του Ιδρύματος.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων