- Διαφήμιση -

Συναγερμός στην Πυροσβεστική : Φωτιά στο Διόνυσο – Έκλεισαν δρόμοι

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε δασική έκταση στο Διόνυσο Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λ.Διονύσου

Φωτιά ξέσπα­σε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής σε δασι­κή έκτα­ση στο Διό­νυ­σο Αττι­κής και συγκε­κρι­μέ­να στη συμ­βο­λή των οδών Γαί­ας και Λεωφ. Διονύσου.

Άμε­σα κινη­το­ποι­ή­θη­καν πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις που στη συνέ­χεια ενι­σχύ­θη­καν φτά­νο­ντας τους 44 πυρο­σβέ­στες και 16 οχή­μα­τα μετα­ξύ αυτών μια ομά­δα πεζο­πό­ρο τμή­μα καθώς και πολ­λά εθε­λο­ντι­κά οχήματα.

Η φωτιά όπως είπε ο δήμαρ­χος Διο­νύ­σου Γιάν­νης Καλα­φα­τέ­λης στο One Channel βρί­σκε­ται πάνω από το γήπε­δο Διο­νύ­σου, ενώ δια­βε­βαί­ω­σε ότι δεν κιν­δυ­νεύ­ουν σπί­τια. Επί­σης μίλη­σε για ενί­σχυ­ση των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων «πάνω από 20 πυρο­σβε­στι­κά βλέ­που­με και δεκά­δες εθελοντές».

«Είναι κοντά κάποια σπί­τια, όμως δεν απει­λού­νται κατοι­κί­ες» τόνι­σε ο δήμαρχος.

Ωστό­σο, διευ­κρί­νι­σε πως «έχει αέρα και αυτό είναι κάτι που μας φοβί­ζει». Παρ’ όλα αυτά δεν κρί­νε­ται ανα­γκαίο να ζητη­θεί στους κατοί­κους να απο­μα­κρυν­θούν από τα σπί­τια τους. «Η φωτιά είναι μακριά από την εντός σχε­δί­ου περιο­χή» σημείωσε.

Λόγω της πυρ­κα­γιάς έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στη Λ.Διονύσου και στα δύο ρεύ­μα­τα: στους κινού­με­νους από Ν.Μάρκη στο ύψους του Αγί­ου Πέτρου και στους κινού­με­νους από Εκά­λη στο ύψος της Λ.Αιολίδος.

Τρο­μα­κτι­κές είναι οι εικό­νες που ανε­βά­ζουν κάτοι­κοι της περιο­χής στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, με το ύψος της φλό­γας να είναι μεγάλο.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων