- Διαφήμιση -

Δήμος Κρωπίας: Διανομή ξυλείας στους κατοίκους μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Στο Δήμο Κρω­πί­ας με το αρμό­διο τμή­μα Πρα­σί­νου της Διεύ­θυν­σης Περι­βάλ­λο­ντος, έχου­με, ως πάγια πολύ­χρο­νη πολι­τι­κή και πρα­κτι­κή, τη δωρε­άν διά­θε­ση των, κατά και­ρούς, προ­ϊ­ό­ντων κλα­δε­μά­των-ξυλεί­ας σε κατοί­κους μας που ανή­κουν σε ευπα­θείς οικο­νο­μι­κά ομά­δες πλη­θυ­σμού μέσω της δομής του Κοι­νω­νι­κού Παντο­πω­λεί­ου Δήμου Κρω­πί­ας από την έναρ­ξη της ίδρυ­σης και λει­τουρ­γί­ας του. Πολ­λά τεμά­χια κορ­μο­δέ­ντρων και κλα­δε­μά­των της πρό­σφα­της κακο­και­ρί­ας αύξη­σαν τα απο­θέ­μα­τα διά­θε­σης μέσω αυτής της δημο­τι­κής κοι­νω­νι­κής δομής…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων