- Διαφήμιση -

Νέος Βουτζάς: SOS εκπέμπουν επτά σπίτια

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση με τα σπίτια που έχουν υποστεί καθίζηση

Κρί­σι­μη παρα­μέ­νει η κατά­στα­ση με τα σπί­τια που έχουν υπο­στεί καθί­ζη­ση στον Νέο Βου­τζά. Σήμε­ρα ο δήμαρ­χος Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου Ευάγ­γε­λος Μπουρ­νούς και ο καθη­γη­τής και πρό­ε­δρος του ΟΑΣΠ Ευθύ­μης Λέκ­κας μετέ­βη­σαν στο σημείο για νέα αυτο­ψία. «Πρό­κει­ται για γεω­λο­γι­κό φαι­νό­με­νο που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και εκτεί­νε­ται περί­που 400 μέτρα», ανέ­φε­ρε αμέ­σως μετά, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπουρ­νούς και συνέχισε:

«Οι αιτί­ες που το προ­κά­λε­σαν ουσια­στι­κά είναι τέσ­σε­ρις. Το ρέμα από κάτω με την ύγραν­ση στα υπό­γεια εδά­φη, αμέ­σως μετά η φωτιά του 2018 και οι έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις που ακο­λού­θη­σαν εκεί­νο τον χει­μώ­να, η μελέ­τη του μηχα­νι­κού και οι κατα­σκευ­ές που έχουν γίνει σε αυτό το σπί­τι, το οποίο έχει υπο­στεί τη μεγά­λη καθί­ζη­ση. Τώρα έχει φύγει τρία μέτρα κάτω και πιέ­ζει και το διπλανό».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων