- Διαφήμιση -

Αλλάζει όψη το Τατόι για την κηδεία του τέως βασιλιά

Οι εργα­σί­ες στα κτή­μα­τα συνε­χί­ζο­νται σε αμεί­ω­το ρυθ­μό, όπου συνερ­γεία με μπουλ­ντό­ζες και άλλα σκα­πτι­κά μηχα­νή­μα­τα απο­μα­κρύ­νουν ξερά κλα­διά και πεσμέ­νους κορ­μούς δέντρων, απο­τέ­λε­σμα της πρό­σφα­της φωτιάς, ενώ σήμε­ρα δημιουργήθηκε.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων