- Διαφήμιση -

«Αγριεύει» ο καιρός

«Αγριεύ­ει» ο και­ρός την Πέμ­πτη 6 Δεκεμ­βρί­ου 2018, καθώς σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση του και­ρού, ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία αλλά και τοπι­κές βρο­χές στις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Κρήτη.

Μάλι­στα, από το μεση­μέ­ρι θα ανα­πτυ­χθούν αραιές νεφώ­σεις στα βορειο­δυ­τι­κά που έως το βρά­δυ θα επε­κτα­θούν στο Ιόνιο και τα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά με εξαί­ρε­ση τη Θρά­κη. Παγε­τός θα σημειω­θεί έως το πρωί αλλά και προς το βρά­δυ στα ορει­νά της κεντρι­κής και βόρειας χώρας, στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία αλλά και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο της Μακε­δο­νί­ας και της Θράκης.

Σύμ­φω­να με το meteo, η θερ­μο­κρα­σία στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα κυμαν­θεί από 1 έως 8 βαθ­μούς, με εξαί­ρε­ση τη Δυτι­κή Μακε­δο­νία όπου θα κυμαν­θεί από ‑5 έως 3, στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 2 έως 13, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 2 έως 9, στα νησιά του Ιονί­ου από 6 έως 13, στα νησιά του Βόρειου Αιγαί­ου από 4 έως 9, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 7 έως 15, και στην Κρή­τη από 11 έως 15. Οι άνε­μοι στο Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 7 έως 9 μπο­φόρ, ενώ στο υπό­λοι­πο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 έως 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από το μεση­μέ­ρι. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά 5 μποφόρ.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κατά περιό­δους, ενώ πιθα­νό­τη­τα χιο­νο­πτώ­σε­ων υπάρ­χει για την Πάρ­νη­θα και τον Κιθαι­ρώ­να. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και τοπι­κά στα ανα­το­λι­κά 7 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 6 έως 9 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται αρχι­κά ηλιο­φά­νεια, όμως προς το βρά­δυ θα ανα­πτυ­χθούν αραιές νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά μέχρι το μεση­μέ­ρι έως 5 μπο­φόρ, όμως στα υπό­λοι­πα του νομού θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 2 έως 8 βαθμούς.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή pagenews.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων