- Διαφήμιση -

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες

Οι ημέ­ρες με τα ισχυ­ρό­τε­ρα φαι­νό­με­να εκτι­μά­ται ότι θα είναι η Τρί­τη και η Τετάρ­τη, ενώ στις περιο­χές που θα επη­ρε­α­στούν συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η Αττική.

Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, ατμο­σφαι­ρι­κή δια­τα­ρα­χή προ­ερ­χό­με­νη από την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αδρια­τι­κής (Βόρεια Ιτα­λία — Δυτι­κά Βαλ­κά­νια), ανα­μέ­νε­ται να προ­κα­λέ­σει σημα­ντι­κή μετα­βο­λή του και­ρού τη νέα εβδομάδα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων