- Διαφήμιση -

Καιρός: Καλοκαιρινές καταιγίδες και σήμερα στην Αττική

Άνοι­ξαν και σήμε­ρα οι ουρα­νοί σε πολ­λές περιο­χές της Αττι­κής ενώ δεν λεί­πουν οι αστρα­πές και οι βροντές.
Σύμ­φω­να με επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, από την πρω­ι­νή καται­γί­δα δεν έχουν προ­κύ­ψει προβλήματα.

Ακό­μα πιο έντο­νη θα είναι σήμε­ρα η αλλα­γή του και­ρού η οποία έγι­νε αισθη­τή από τη Δευ­τέ­ρα με αρκε­τές περιο­χές να επη­ρε­ά­ζο­νται και τους μετε­ω­ρο­λό­γους να προει­δο­ποιούν για πιο σημα­νι­κά φαι­νό­με­να τα επό­με­να 24ωρα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων