- Διαφήμιση -

Μητρόπολη Αθηνών: Μνημόσυνο για την ανάπαυση των θυμάτων τελείται παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού

Μνη­μό­συ­νο υπέρ ανα­παύ­σε­ως των θυμά­των της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη πραγ­μα­το­ποιεί­ται σήμε­ρα σε όλους τους ναούς της χώρας.

Στην Αθή­να, το μνη­μό­συ­νο που είχε προ­α­ναγ­γεί­λει Ιερά Σύνο­δος, τελέ­στη­κε στη Μητρό­πο­λη Αθηνών.

Ο Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και πάσης Ελλά­δος Ιερώ­νυ­μος και τα μέλη της Διαρ­κούς Ιεράς Συνό­δου τελούν στη Μητρό­πο­λη Αθη­νών το ιερό μνη­μό­συ­νο για την ανά­παυ­ση των θυμά­των, παρου­σία της Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Κατε­ρί­νας Σακελ­λα­ρο­πού­λου, και του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυριά­κου Μητσοτάκη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων