- Διαφήμιση -

Ωρωπός: Εικόνες ντροπής — “Νοσηλευτές” έπλυναν με λάστιχο 70χρονη για να μη λερώσουν το ασθενοφόρο

Απο­τρο­πια­σμό έχει προ­κα­λέ­σει φωτο­γρα­φία που κάνει τον γύρο των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης με τους νοση­λευ­τές του δήμου Ωρω­πού να κατα­βρέ­χουν με λάστι­χο γυμνή ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα σε πυλωτή.

Ο δήμαρ­χος Ωρω­πού, Γιώρ­γος Για­ση­μά­κης, δήλω­σε ότι οι δύο άνδρες που φαί­νο­νται στη φωτο­γρα­φία της ντρο­πής «είναι πλή­ρω­μα του δημο­τι­κού ασθε­νο­φό­ρου, το οποίο ανή­κει στην εται­ρεία με την οποία έχει σύμ­βα­ση ο δήμος».

Ο δήμαρ­χος Ωρω­πού μόλις έμα­θε για το περι­στα­τι­κό διέ­τα­ξε τη διε­νέρ­γεια ΕΔΕ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων