- Διαφήμιση -

Κυψέλη: Επίθεση με καυστικό υγρό σε γυναίκα.

Τρό­μος στη Κυψέ­λη μετά την επί­θε­ση με καυ­στι­κό υγρό σε έγκυο γυναί­κα. Λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα της Κυρια­κής αυτο­κί­νη­το στα­μά­τη­σε δίπλα της κι άγνω­στος κατέ­βη­κε από αυτό και πλη­σιά­ζο­ντας την της έβα­λε ένα πανί με καυ­στι­κό υγρό στο πρό­σω­πο. Στη συνέ­χεια ο δρά­στης εξα­φα­νί­στη­κε. Η 25χρονη, 4 μηνών έγκυος, μετα­φέρ­θη­κε στον Ευαγ­γε­λι­σμό. Η όλη υπό­θε­ση ξυπνά μνή­μες από την επί­θε­ση με βιτριό­λι στην άτυ­χη Ιωάννα.
Η αστυ­νο­μία ερευ­νά την υπό­θε­ση αξιο­ποιώ­ντας το υλι­κό από κάμε­ρες της περιο­χής και διε­ρευ­νώ­ντας κι άλλες πηγές.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Κυψέ­λη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων