- Διαφήμιση -

To CNN μετέδωσε ζωντανά το φαντασμαγορικό θέαμα που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος

Το δίκτυο ξεχώ­ρι­σε την ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, αφιέ­ρω­σε σημα­ντι­κό τηλε­ο­πτι­κό χρό­νο με έξι δια­δο­χι­κές ζωντα­νές συν­δέ­σεις και φιλο­ξέ­νη­σε ζωντα­νά τον Δήμαρ­χο Αθη­ναί­ων, Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη, λίγη ώρα προ­τού εκεί­νος ανέ­βει στην σκη­νή για την αντί­στρο­φη μέτρη­ση και την υπο­δο­χή του νέου χρό­νου. Ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης αξιο­ποί­η­σε την παρου­σία του στην υψη­λό­τε­ρη ζώνη τηλε­θέ­α­σης του κανα­λιού για να στεί­λει στο παγκό­σμιο κοι­νό το μήνυ­μα, ότι η Αθή­να όχι μόνο επα­να­κάμ­πτει, αλλά προ­χω­ρεί μπρο­στά με αισιο­δο­ξία και αυτοπεποίθηση…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων